Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu z [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Lech (spr.) Sędziowie NSA Joanna Banasiewicz del. WSA Monika Nowicka Protokolant Michał Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 354/08 w sprawie ze skargi J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania; 2. odstępuje od zasądzenia od J. Z. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Wyrokiem z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 354/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] 2008 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia [...] 2007 r., nr [...], w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał na następujący stan faktyczny i prawny sprawy: w dniu [...] 2006 r. J. Z. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko M. C.

Decyzją z dnia [...] 2006 r., nr [...], Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu działając z upoważnienia Prezydenta Wrocławia, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz.992), przyznał J. Z. świadczenie w formie zasiłku rodzinnego na dziecko M. C. na okres [...] w wysokości [...] zł miesięcznie oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości [...] zł.

Decyzją nr [...] z dnia [...] 2007 r. Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu działając z upoważnienia Prezydenta Wrocławia orzekł wobec J. Z., iż uznaje świadczenie wypłacone w okresie [...] za nienależnie pobrane i jednocześnie zobowiązał J. Z. do zwrotu kwoty w wysokości [...] zł łącznie z ustawowymi odsetkami.

Zdaniem organu, zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych istnieje możliwość przyznania uprawnień do świadczeń rodzinnych pomimo przekroczenia kryterium dochodowego w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniająca daną rodzinę lub osobę ucząca się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany; zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Jednocześnie organ pierwszej instancji stwierdził, iż w przypadku skarżącej powyższa zasada nie miała zastosowania, gdyż dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, to jest [...] zł przekroczył kwotę uprawniającą do świadczeń rodzinnych, to jest [...] zł o kwotę [...] zł, czyli niższą od kwoty odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (48 zł), jednakże w poprzednim okresie zasiłkowym skarżąca nie była uprawniona do zasiłku rodzinnego.

W związku z powyższym organ pierwszej instancji uznał wypłacone skarżącej w okresie [...] świadczenia za nienależnie pobrane, wskazując, że zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależne świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze