Skargi kasacyjne Rady Miejskiej w N. i Fundacji [...] z siedzibą w W. od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie Gminy N. świadczenia pieniężnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Monika Nowicka Sędziowie sędzia NSA Iwona Bogucka (spr.) sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych Rady Miejskiej w N. i Fundacji [...] z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2019 r. sygn. akt II SA/Op 233/18 w sprawie ze skargi E. H. na uchwałę Rady Miejskiej w N. z dnia [...] września 2017 r. Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie Gminy N. świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego" oddala skargi kasacyjne

Uzasadnienie strona 1/14

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z 31 stycznia 2019 r., II SA/Op 233/18, po rozpoznaniu sprawy ze skargi E. H. na uchwałę Rady Miejskiej w N. z [...] września 2017 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego" w punkcie 1) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, a w punkcie 2) zasądził od Gminy N. na rzecz skarżącej kwotę 300 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

W dniu [...] września 2017 r. Rada Miejska w N., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.; dalej: u.s.g.) oraz art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.; dalej: u.ś.r.), podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy N. świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego". W § 1 postanowiono, że ustanawia się świadczenie pieniężne - "bon wychowawczy", którego szczegółowe zasady przyznawania i wysokość określa załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi N. (§ 2). Określono również, że traci moc uchwała Nr [...] Rady Miejskiej w N. z [...] października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy N. świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego" (§ 3). Rada postanowiła także, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (§ 4).

W stanowiącym załącznik do uchwały Regulaminie przyznawania bonu wychowawczego (dalej: Regulamin) określono wysokość świadczenia, kryteria uprawniające do otrzymania bonu wychowawczego, warunki utraty prawa do bonu oraz zasady i tryb przyznawania i wypłacania tego świadczenia. W § 5 ust. 1 Regulaminu ustalono, że biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie Gminy N., pierwszeństwo przyznania bonu wychowawczego, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok, przysługuje wnioskodawcom spełniającym łącznie następujące kryteria:

1) wnioskodawcy są biologicznymi lub adopcyjnymi rodzicami dzieci pozostającymi w związku małżeńskim i wychowującymi wspólnie co najmniej dwoje dzieci, z których drugie i każde kolejne dziecko spełnia kryterium wieku określone w § 2;

2) w przypadku dziecka w wieku od rozpoczęcia 13 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia przynajmniej jedno z rodziców wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie lub dochód wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę albo prowadzi aktywną działalność gospodarczą lub rolniczą w sposób ciągły od co najmniej roku przed datą złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, natomiast drugie z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem w domu; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia we wskazanych wyżej formach, jeżeli podjęcie tej działalności nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ustania zatrudnienia;

Strona 1/14