Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędzia NSA Wojciech Mazur Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Bk 90/10 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku; 2. zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w B. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2010 r. ( sygn. akt II SA/Bk 90/101) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, orzekając ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w B., uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] wraz z decyzją organu pierwszej instancji w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] Prezydent B. ustalił Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w B. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B. przy ul. K. , oznaczonej jako działka o numerze [...] w obrębie [...], spowodowanego wybudowaniem w 2006 r. drogi oznaczonej jako ul. H.

W uzasadnieniu decyzji organ l instancji wskazał, że zakres robót budowlanych obejmował wybudowanie drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi. W pasie drogowym ułożone zostały urządzenia infrastruktury technicznej, a następnie wykonano roboty drogowe obejmujące: wykonanie nawierzchni jezdni ulicy, chodników, ścieżki rowerowej, zatok komunikacji autobusowej, zieleńców, budowę mostu, oświetlenia ulicznego, wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Według stanu sprzed budowy drogi przedmiotowa nieruchomość posiadała natomiast jedynie dostęp do nieurządzonego pasa drogowego (wydzielonego liniami granicznymi), w którym nie występowała droga, ani żadne drogowe obiekty inżynierskie. Wybudowanie ulicy H. spowodowało poprawę dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz umożliwiło dojazd do przedmiotowej działki. W związku z powyższym, zdaniem organu l instancji, wzrosła wartość nieruchomości położonej przy ulicy K., co potwierdzał operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ustalając przedmiotową opłatę, Prezydent Miasta B. zastosował stawkę procentową, określoną Uchwałą Rady Miejskiej B. nr [...] z dnia [...] stycznia 1998 r.

Rozpatrując sprawę w trybie instancji odwoławczej, na skutek odwołania wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "R." w B., decyzją z dnia 30 listopada 2009 r. - wydaną na postawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 17 pkt 1 k.p.a. oraz art. 143, art. 144, art. 145 i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta B.

W motywach swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy w szczególności podniósł, że budowa ulicy H. w B. została zrealizowana na podstawie decyzji nr [...] Prezydenta Miasta B. z dnia [...] listopada 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę tej ulicy na odcinku od ul. K. w kierunku ul. S. i ul. W. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu [...] października 2006 r.

W oparciu o operat szacunkowy i wyjaśnienia rzeczoznawcy majątkowego z dnia [...] września 2009 r. zostało ustalone, że wybudowanie drogi spowodowało wzrost wartości opisanej na wstępie nieruchomości o [...] zł. a zatem ustalenie opłaty adiacenckiej, w wysokości przyjętej przez Prezydenta Miasta B., miało swoje uzasadnienie prawne.

Strona 1/11