Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Tezy

Upływ trzyletniego terminu, o którym mowa w art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Janusz Trzciński Sędziowie NSA: Jacek Chlebny (współsprawozdawca) Małgorzata Jaśkowska Jan Kacprzak Anna Łukaszewska-Macioch Joanna Runge-Lissowska (sprawozdawca) Włodzimierz Ryms Protokolant Anna Sidorowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Waldemara Grudzieckiego po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej H.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 146/07 w sprawie ze skargi H.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 15 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 146/07, oddalił skargę H.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r. nr KOC/5042/Go/06, którą została utrzymana w mocy decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] października 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy:

Prezydent m.st. Warszawy, decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r. nr [...], zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, stanowiącej własność H.K. oraz małżonków A. i A.C, oznaczonej jako działki nr [...] i [...], na działki o nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...], a następnie, zawiadomieniem z dnia 8 czerwca 2006 r., wszczął postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wobec tego, iż z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego wynikało, że na skutek podziału wartość nieruchomości wzrosła, Prezydent m.st. Warszawy, decyzją z dnia [...] października 2006 r. nr [...] ustalił opłatę adiacencką w wysokości 17 761,50 zł, obciążając nią odpowiednio - H.K. kwotą 16 261,50 zł, zaś A. i A.C. kwotą 1500 zł.

H.K. wniosła odwołanie od tej decyzji, podnosząc zarzuty dwukrotnego naliczenia opłaty adiacenckiej za działki nr [...] i [...] oraz nieważności decyzji o opłacie jako opartej na uchwale Rady Gminy Warszawa-Białołęka Nr XX/284/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, która to uchwała nie jest obowiązująca z tego względu, że nie została opublikowana w trybie przepisów o ogłaszaniu aktów prawa miejscowego. Zarzutów tych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie nie uznało za słuszne i utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy, decyzją z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...], wyjaśniając, że, jak wynika z akt sprawy, do wydzielenia działek objętych decyzją o opłacie, od nr [...] do nr [...], doszło na podstawie decyzji ostatecznej z dnia [...] grudnia 2003 r. w sprawie podziału działek nr [...] i [...], wydzielonych już wcześniej z działki nr [...], której podział został zatwierdzony decyzją z dnia [...] marca 2003 r. nr [...], natomiast jeśli idzie o uchwałę Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 31 marca 2000 r., to ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2001 r., nie pozbawiła mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego wydanych przed tą datą, zatem powyższa uchwała jako obowiązująca stanowiła prawidłową podstawę decyzji o ustaleniu opłaty.

Strona 1/9