Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zajda (spr.) Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia del. WSA Cezary Kosterna po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt III SA/Gl 947/16 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 1.350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 28 września 2017 r., III SA/Gl 947/16 oddalił skargę W. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie podatku akcyzowego.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:

W oparciu o ustalenia kontroli dokonanej u W. K., Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach decyzją z [...] sierpnia 2015 r. określił kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturami nr [...] z [...] kwietnia 2014 r. w wysokości 29.226 zł.

Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy otrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Strona wniosła skargę od powyższej decyzji, m.in. zarzucając naruszenie art. 137 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. nr 613 ze zm.; dalej: Op) przez pominięcie pełnomocnika przy doręczaniu pism (np. pismo organu I instancji z [...] listopada 2014 r. wzywające do przesłania dokumentacji dotyczącej składu surowcowego nabywanych wyrobów), co jest jednoznaczne z pominięciem strony, a jednocześnie staje się podstawą do wznowienia postępowania, bowiem strona (jej pełnomocnik) nie z własnej winy nie brała udziału w części postępowania.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę. Wskazał m.in., że postępowanie podatkowe było prowadzone przez organy prawidłowo. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 137 § 2, § 3 i § 4 Op przez pominięcie pełnomocnika przy doręczaniu pism uznał go za bezzasadny. Zdaniem Sądu, z akt sprawy wynika, że organ I instancji pismo z [...] listopada 2014 r. (wezwanie do przesłania dokumentacji dotyczącej składu surowcowego nabywanych wyrobów) skierował na adres strony. Z art. 137 § 3 Op (według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2015 r.) pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Dopiero [...] maja 2015 r. skarżący, zgodnie z art. 137 § 2 Op, udzielił ustnie do protokołu pełnomocnictwa adwokatowi M. Z., a protokół został dołączony do akt sprawy. Trafnie zatem organ odwoławczy uznał, że postępowanie prowadzone było w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Strona miała zapewniony w nim aktywny udział, możliwość składania wyjaśnień i wniosków dowodów oraz skorzystania z prawa wglądu do akt. Również w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego strona miała możliwość zapoznania się z aktami spraw i wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, z czego nie skorzystała.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył W. K. wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie:

- art. 151 w związku z 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 272 ze zm.; dalej: ppsa) poprzez oddalenie skargi, która zasługiwała na uwzględnienie z uwagi na fakt, że organy podatkowe, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji naruszyły przepisy postępowania podatkowego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 136, art. 144 1 art, 145 § 2 Op poprzez pominięcie przy doręczeniu pism ustanowionego w sprawie pełnomocnika;

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej