Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Rysz Sędziowie NSA Hanna Kamińska (spr.) Małgorzata Korycińska Protokolant Tomasz Haintze po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "V." Spółki z o.o. z siedzibą w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 2316/11 w sprawie ze skargi "V." Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6301 Wiążąca informacja taryfowa (VIT)
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Służby Celnej
Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 2316/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), oddalił skargę "V. M. P." Spółki z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] września 2011 r., nr [...], którą organ ten utrzymał w mocy wydaną przez Dyrektora Izby Celnej w W. wiążącą informację taryfową (WIT) nr [...] z dnia 22 czerwca 2011 r., wskazującą, że olej silnikowy o nazwie handlowej "[...]" podlega klasyfikacji do kodu CN 2710 19 81.

Sąd pierwszej instancji wskazał w swoim rozstrzygnięciu ustalenia faktyczne i stanowisko organów celnych orzekających w sprawie. Organy te stwierdziły, że w dniu 27 października 2009 r. "V. M. P." Sp. z o.o. wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej w W. o udzielenie wiążącej informacji taryfowej dla oleju o nazwie handlowej "[...]". Zdaniem Spółki, wspomniany towar winien być klasyfikowany do kodu CN 3403 19 91 w ramach pozycji 3403 obejmującej "preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych". Do wniosku spółka załączyła Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr [...] oraz Kartę charakterystyki preparatu.

Dyrektor Izby Celnej nie podzielił stanowiska strony i wiążącą informacją taryfową z dnia 22 czerwca 2011 r. zaklasyfikował wspomniany produkt do kodu CN 2710 19 81 w ramach pozycji 2710 obejmującej m.in. "oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe, preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, o ile masa składników niearomatycznych jest większa niż składników aromatycznych". Organ uznał bowiem, że przedmiotowy towar posiada właściwości oleju ciężkiego, z grupy olejów smarowych, a w grupie olejów smarowych, z racji swojego składu i przeznaczenia, jest klasyfikowany do kodu CN obejmującego m.in. oleje silnikowe.

Po rozpatrzeniu odwołania strony Szef Służby Celnej decyzją z dnia [...] września 2011 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. Organ odwoławczy wyjaśnił, że badania wykonane w Laboratorium Celnym Izby Celnej w B. P. potwierdziły skład produktu, który jest właściwy dla towaru deklarowanego jako olej silnikowy wysokiej klasy jakościowej i lepkościowej. Powyższy stan faktyczny potwierdziła również Opinia do Sprawozdania z badań nr [...], sporządzona przez Instytut Nafty i Gazu w dniu 1 października 2009 r. Szef Służby Celnej stwierdził, że w skład tego oleju wchodzi mieszanina wysokojakościowej bazy olejowej (produkt mineralny) i wielofunkcyjny pakiet syntetycznych dodatków uszlachetniających. Jest to olej mineralny zawierający dodatki syntetyczne. Zdaniem organu odwoławczego, wykonane badania jednoznacznie wskazują, że dodatki mają wpływ na właściwości oleju, ale ich rola może mieć tylko i wyłącznie znaczenie przy użyciu określonej bazy olejowej. Nieuprawnione jest natomiast stwierdzenie, że jest to olej syntetyczny. W konsekwencji Szef Służby Celnej stwierdził, że przedmiotowy produkt podlega klasyfikacji do kodu CN 2710 19 81, na podstawie reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (dalej zwanych "ORINS") zawartych w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 284 z dnia 29 października 2010 r., s. 1; dalej powoływanego jako "rozporządzenie nr 861/2010") oraz na mocy postanowień uwagi 2. do działu 27 i uwagi dodatkowej 2(d) do działu 27 Wspólnej Taryfy Celnej.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6301 Wiążąca informacja taryfowa (VIT)
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Służby Celnej