Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia del. WSA Krystyna Czajecka - Szpringer (spr.) Protokolant Maciej Nawrocki po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej I. G. Spółki z o.o. w O. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 15 maja 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 258/09 w sprawie ze skargi I. G. Spółki z o.o. w O. W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6301 Wiążąca informacja taryfowa (VIT)
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/9

Wyrokiem z dnia 15 maja 2009r., sygn. akt V SA/Wa 258/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę I. G.: Sp. z o.o. w O. W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2008 r. w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy.

W dniu [...] maja 2008 r. I. G. Sp. z o.o. w O. W. zwanej dalej "I. G.") złożyła wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) na wskazany we wniosku "dodatek do oleju silnikowego -mineralnego lub syntetycznego - zwiększający znacząco jego lepkość". Jednocześnie wyjaśniła, iż produkt powinien być zaklasyfikowany do kodu nomenklatury: 3811 21 00.

Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją zawartą w wiążącej informacji taryfowej WIT z [...] października 2008 r., nr [...] zaklasyfikował ww. towar do kodu CN 2710 19 99 Wspólnej Taryfy Celnej.

W wyniku rozpatrywanego odwołania, Minister Finansów decyzją z [...] grudnia 2008 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji

W uzasadnieniu decyzji Minister Finansów wyjaśnił, że przedmiotem zaskarżonej decyzji WIT jest produkt, występujący pod dwiema nazwami handlowymi: "K. D. C. S." oraz "K. S. E.". Produkt ten, będący mieszaniną polimeru EPDM (6%) i oleju bazowego (94%), charakteryzuje się wysoką lepkością i jest stosowany jako dodatek do oleju silnikowego. Organ, nie kwestionując właściwości produktu oraz jego zastosowania podkreślił, iż parametr lepkości nie może stanowić kryterium klasyfikacji.

Wskazując na treść pozycji 2710 - do której zaklasyfikowano sporny produkt - Minister zaznaczył, iż dział 27 Taryfy celnej nie zawiera wyłączeń odnośnie preparatów o wysokiej lepkości. Fakt, iż produkt dodawany jest do oleju w małych ilościach nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej zaklasyfikowanie towaru do ww. działu. W dziale tym mogą być klasyfikowane także te preparaty, które są dodawane do olejów w niewielkich ilościach. Wskazując na skład produktu: 94% olej bazowy i 6% polimer organ wyjaśnił, iż klasyfikacja towaru dokonana jedynie w oparciu o jeden z ww. składników byłaby nieprawidłowa. Mając na uwadze powyższe organ zaznaczył, że proces produkcji i sposób stosowania nie uniemożliwiają klasyfikacji towaru do pozycji 2710 Nomenklatury Scalonej. Dalej wyjaśniono, iż zaklasyfikowanie produktu zgodnie z wnioskiem strony do pozycji 3811 byłoby nieprawidłowe. Podkreślono, że to pozycja 2710 obejmuje produkty, w których zawartość produktów ropopochodnych przekracza 70%, a w niniejszej sprawie zawartość produktu ropopochodnego w spornym towarze wynosi 94%. Organ wskazał, iż klasyfikacja do pozycji 3811 jest możliwa - zgodnie z brzmieniem Not Wyjaśniających do ww. pozycji - w przypadku gdy jej przedmiotem są dodatki do olejów smarownych, polepszające lepkość, których zasadniczym składnikiem jest polimer. Wobec powyższego, skład produktu, w którym polimer stanowi jedynie 6% uniemożliwia jego klasyfikację do wnioskowanej pozycji. Zaznaczono, iż w pkt 3 Not Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego, dotyczących pozycji 3811 zamieszczono odesłanie m.in. do pozycji 2710 w przypadku preparatów smarowych, dodawanych w niewielkich ilościach do paliw silnikowych lub smarów, co potwierdza prawidłowość dokonanej przez organ klasyfikacji. Organ wskazał także na decyzje WIT wydane w innych krajach Unii Europejskiej dotyczące mieszanin olejów mineralnych z dodatkiem substancji warunkujących ich specyficzne zastosowanie (w ilościach nie przekraczających 30%) do pozycji 2710.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6301 Wiążąca informacja taryfowa (VIT)
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów