Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Protokolant Michał Stępkowski po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. P. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 207/12 w sprawie ze skargi E. P. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/10

Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 207/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę E. P. Sp. z o.o. w W. (dalej: Importer, Spółka, Skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

W dniu 9 czerwca 2003 r. Agencja Celna "[...]" (działając w imieniu Importera) zgłosiła do procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym, przedkładając dokument SAD nr E [...], różnorodny towar, określając go jako sprzęt medyczny z wyposażeniem, przypisując mu kod PCN 9018 90 65 0 - obejmujący pozostałe narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, włączając aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku nie wymienione w żadnym innym kodzie PCN ww. pozycji 9018, ze stawką celną konwencyjną 5%.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego I w W. uznał klasyfikację ww. spornych towarów do kodu PCN 9018 90 85 0 za nieprawidłową, klasyfikując:

- rękawice ochronne (stanowiące komplet z okularami ochronnymi) do pozycji 4015 (kod PCN 4015 90 00 0) obejmującej odzież i dodatki odzieżowe (włączając rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem) dowolnego przeznaczenia, z gumy innej niż ebonit, ze stawka celną 9 % (poz. 2);

- pojemniki do sterylizacji do pozycji 9033 (kod 9033 00 00) obejmującej: części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury objętych działem 90 ze stawką celną 9 % (poz. 3);

- pojemnik na azot do pozycji 7311 (kod PCN 7311 00 91 0) obejmującej: pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali, ze stawką celną 12% (poz.4).

Od powyższej decyzji strona odwołała się.

Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej towaru wyszczególnionego w poz. 2 i 3 decyzji i w tym zakresie umorzył postępowanie przed organem I instancji, a w pozostałym zakresie zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy.

Rozpoznając skargę na powyższą decyzję, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia [...].12.2008r. sygn. akt V SA/Wa 2052/08, oddalił skargę.

Od powyższego wyroku Spółka wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt I GSK 219/09 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania WSA w W.

Wyrokiem z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 187/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. W ocenie Sądu organ odwoławczy niedostatecznie wyjaśnił stan faktyczny sprawy odnośnie wprowadzenia w przedmiotowym zbiorniku zmian w stosunku do standardowego zbiornika na gaz (ich zakresu), pomijając treść uwagi 2 do Działu 90 Sekcji XVIII Taryfy celnej, zawierającej zasady klasyfikacji części i akcesoriów do maszyn, przyrządów lub aparatów objętych Działem 90. Organ nie dokonał analizy zasadności zmiany zadeklarowanej przez Skarżącą klasyfikacji taryfowej spornej butli, pod kątem pojęcia "akcesorium" oraz oceny, czy urządzenie ERBE KRYO 6 nie może działać bez konkretnego zbiornika i czy możliwe było jakiekolwiek inne jego wykorzystanie, niż tylko z tym urządzeniem.

Strona 1/10