Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal Sędzia NSA Rafał Batorowicz (spr.) Sędzia del. WSA Krystyna Czajecka - Szpringer Protokolant Piotr Suchoń po rozpoznaniu w dniu 7 września 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej We W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1166/08 w sprawie ze skargi P. R. S.A. z siedzibą w B. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu 2. zasądza od P. R. S.A. z siedzibą w B. D. na rzecz Dyrektora Izby Celnej we W. kwotę 8,649 zł ( osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1166/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę P. R. S.A. z siedzibą w B. D. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] września 2008 r., nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego, a także stwierdził, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu oraz zasądził od organu na rzecz skarżącej kwotę 2898 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Uchylona decyzja utrzymywała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego we W. z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...], którą określono skarżącej spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2006 r. w kwocie [...] zł z tytułu nadmiernego ubytku wyrobu akcyzowego zharmonizowanego - propylenu w procesie produkcji tlenku propylenu w składzie podatkowym.

Sąd pierwszej instancji wskazał w swoim rozstrzygnięciu na ustalenia faktyczne organów podatkowych, które stwierdziły, że skarżąca spółka posiadała skład podatkowy, w którym produkowała tlenek propylenu i izopropylofenolu z wyrobu akcyzowego - propylenu. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. zostały przekroczone maksymalne normy zużycia tego wyrobu ustalone, zgodnie z przepisami i na poziomie wskazanym przez skarżącą, w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] maja 2005 r., nr [...]. W związku z powyższym organ podatkowy - powołując się na art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - obliczył wysokość powstałych ubytków i od ponadnormatywnej ich ilości określił za grudzień 2006 r. kwotę zobowiązania w podatku akcyzowym z tego tytułu.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że od dnia 1 maja 2004 r., to jest od daty przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, katalog norm prawnych obowiązujących w Polsce został rozszerzony o przepisy prawa unijnego, w tym - co istotne z punktu widzenia przedmiotowej sprawy - o dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE nr L 76 z dnia 23 marca 1992 r., str. 1 ze zm.; dalej powoływana jako Dyrektywa horyzontalna) oraz dyrektywę Rady Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE nr L 283 z dnia 31 października 2003 r., str. 51; dalej zwana Dyrektywą energetyczną).

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, dokonana przez organ podatkowy w zaskarżonej decyzji wykładnia przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie uwzględnia prymatu regulacji prawa wspólnotowego, co stanowi istotne naruszenie przepisów prawa materialnego. Istnieją bowiem podstawy do stwierdzenia, że krajowe regulacje są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Tezę tę organ próbował obalać w odpowiedzi na skargę, jednakże z uwagi na charakter tego pisma poczynione tam uwagi nie mogły być przedmiotem oceny ze strony Sądu, a ponadto dokonana ocena nie była kompleksowa i nie odpowiada standardom orzeczniczym, co stanowi uchybienie procesowe, które wpłynęło na wynik sprawy, a także na uchylenie zaskarżonego aktu.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej