Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (sprawozdawca), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 2688/10 w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 września 2008 r., nr IBPP3/443-424/08/DG w przedmiocie podatku akcyzowego 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, 2) zasądza od T. sp. z o.o. w G. na rzecz Ministra Finansów kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem z dnia 11 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 2688/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną przez T. Sp. z o. o. w G. (zwanej dalej "Spółką" lub "stroną skarżącą") interpretację Ministra Finansów z dnia 15 września 2008 r. w przedmiocie podatku akcyzowego.

Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji

We wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. Spółka wskazała, że prowadzi produkcję amortyzatorów samochodowych i do ich produkcji jako jednego z komponentów dokonuje zakupu zarówno na rynku krajowym, jak i w nabyciu wewnątrzwspólnotowym oleju smarowego o klasyfikacji PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 99, który nie jest zużywany ani do celów grzewczych, ani jako paliwo silnikowe. Stwierdziła, że od nabywanego oleju w nabyciu wewnątrzwspólnotowym uiszcza akcyzę, gdyż przepisy prawa polskiego nie przewidują w tej sytuacji zastosowania zwolnienia od tegoż podatku. Poza tym poinformowała, że rozważa zmianę struktury nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, poprzez skorzystanie z usługowego składu podatkowego, gdzie wprowadzałaby nabywane wewnątrzwspólnotowo oleje, a następnie wyprowadzała je ze składu i transportowała bezpośrednio do swojego zakładu.

W związku przedstawioną sytuacją Spółka zadała dwa pytania:

1/ czy w świetle art. 62 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm., zwanej dalej u.p.a. z 2004 r.), zważywszy na regulacje art. 2 ust. 4 oraz art. 20 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. U.E. nr 283 poz. 51 ze zm., zwanej dalej "dyrektywą energetyczną") wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2/ czy wprowadzenie oleju smarowego nabytego na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do składu podatkowego, a następnie wyprowadzenie go ze składu upoważnia Spółkę do zastosowania zwolnienia z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zm., powoływanego dalej jako "rozporządzenie wykonawcze")?

Co do pytania pierwszego, to Spółka zajęła stanowisko, że przepisy prawa polskiego są niezgodne z art. 90 TWE, ponieważ zarówno w sposób pośredni, jak bezpośredni dyskryminują oleje smarowe z innych państw członkowskich. W związku z powyższym - w jej ocenie - ma ona prawo powoływać się bezpośrednio na art. 2 ust. 4 i art. 20 dyrektywy energetycznej, w związku z art. 3 Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. UE L 76 str. 1 ze zm., zwaną dalej dyrektywą horyzontalną) i traktować oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe jako towary pozostające poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego, a zatem jako towary niepodlegające podatkiem akcyzowym w Polsce.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów