Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.), Sędzia NSA Zbigniew Łoboda, , po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 lipca 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 375/17 w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. w [...] na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz [...] sp. z o.o. w [...] kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/5

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

1.1. Wyrokiem z 11 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie I SA/Łd 375/17 ze skargi [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] (dalej: skarżąca) uchylił interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 8 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług (opisany wyrok i powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są w internetowej bazie orzeczeń CBOSA).

1.2. We wniosku o interpretację skarżąca jako wnioskodawca sformułowała pytanie, czy na mocy art. 17a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.; dalej: u.p.t.u.) będzie ciążył na niej obowiązek płatnika podatku od towarów i usług, od nabywanego dla innego podmiotu w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju napędowego oraz oleju bazowego, które będą przeznaczone do produkcji oleju smarowego, a następnie po wytworzeniu wyrobu gotowego zostanie wywieziony za granicę i tam wydany podmiotowi zlecającemu usługę?

Zdaniem skarżącej skoro w przedstawionym stanie faktycznym olej bazowy oraz olej napędowy będą przemieszczane na terytorium Polski jedynie w celu ich przerobu na olej smarowy, zaś właścicielem w wiezionych surowców pozostanie podmiot zagraniczny, a następnie wytworzony z nich wyrób gotowy w postaci oleju smarowego zostanie wywieziony do państwa pochodzenia surowców, nie będzie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a tym samym nie powstanie zobowiązanie podatkowe. W konsekwencji, nie powstanie również obowiązek pobrania przez wnioskodawczynię jako płatnika podatku na podstawie art. 17a u.p.t.u.

1.3. W zaskarżonej interpretacji Minister Rozwoju i Finansów stwierdził, że stanowisko skarżącej przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącym podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania jej za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia :

- oleju napędowego, który pozostaje własnością podmiotu zlecającego usługę - jest nieprawidłowe;

- oleju bazowego, który pozostaje własnością podmiotu zlecającego usługę - jest prawidłowe.

1.4. Rozpoznając skargę na ww. interpretację Sąd uznał za trafny zarzut naruszenia art. 17a w zw. z art. 103 ust. 5a u.p.t.u. w związku z art. 86 ust. 2 i załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.; dalej: u.p.a.). Sąd stwierdził, że art. 17a u.p.t.u. ma zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do u.p.a. (art. 103 ust. 5a u.p.t.u.), a więc do wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych. Mając to na uwadze Sąd uznał, że nie można podzielić poglądu organu, że o zaliczeniu oleju napędowego do paliw silnikowych decyduje sama potencjalna możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych, bez względu na to, do czego olej taki został przeznaczony. Gdyby przyjąć, że ustawodawca chciał objąć tą regulacją nabycie olejów napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się on pojęciem "wyroby akcyzowe" (czy też "wyroby energetyczne", bądź "oleje napędowe bez względu na ich przeznaczenie") wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym lub też pojęciem "paliwa ciekłe" w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.

Strona 1/5