Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Zbigniew Łoboda (spr.), , po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 377/17 w sprawie ze skargi G. sp. z o.o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2016 r. nr 1061-IPTPP2.4512.374.2016.2.JS w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz G. sp. z o.o. w K. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 377/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu skargi G. sp. z o.o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej "p.p.s.a.") - uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka G. sformułowała pytanie, czy na wnioskodawczyni będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w terminie, o którym mowa w znowelizowanym art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.; dalej: u.p.t.u.), w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oleju napędowego oraz oleju bazowego, który będzie przeznaczony do produkcji oleju smarowego?

Zdaniem spółki, nie będzie ciążył na niej obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego w terminach wynikających z art. 103 ust. 5a u.p.t.u., albowiem obowiązek w tym zakresie ma miejsce tylko wtedy, gdy dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze. zm.; dalej: u.p.a.), a jednocześnie ich właściciel zamierza oferować lub zużywać te produkty jako paliwa silnikowe. Tymczasem w przypadku spółki przeznaczenie olejów jest inne albowiem stanowią produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe ([...]).

W zaskarżonej interpretacji Minister Rozwoju i Finansów stwierdził, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącym podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a u.p.t.u. w związku z wewnątrzwspólnotowym nabycie oleju napędowego - jest nieprawidłowe, zaś oleju bazowego - jest prawidłowe.

Rozpoznając skargę na ww. interpretację Sąd uznał za trafny zarzut naruszenia art. 103 ust. 5a u.p.t.u. w związku z art. 86 ust. 2 i załącznikiem nr 2 do u.p.a.

Sąd stwierdził, że nabywany wewnątrzwspólnotowo olej napędowy należy do wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do u.p.a., jednak nie oznacza to jeszcze, że w każdym przypadku olej taki jest paliwem silnikowym, gdyż paliwami takimi są w rozumieniu u.p.a. są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Z kolei przez przeznaczenie rozumie się praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy. Przeznaczenia nie należy rozumieć jako hipotetycznej, czy tez potencjalnej możliwości wykorzystania danego wyrobu, ale jako zamiar wykorzystania wyrobów do określonych celów. W przypadku spółki olej napędowy nie będzie wykorzystywany do napędu silników, lecz w innymi celu - do produkcji oleju smarowego.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej