Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Marek Kołaczek (sprawozdawca), Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Op 187/17 w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w K. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 3063-ILPP1-2.4512.73.2016.2.PG w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 3063-ILPP1-2.4512.73.2016.2.PG, 3) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz K. sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 1034 (słownie: jeden tysiąc trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z 30 maja 2017 r., sygn. akt. I SA/Op 187/17 oddalił skargę Rafinerii K. sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej: "Spółka" lub "Skarżąca") na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Z uzasadnienia powyższego wyroku wynikało, że w dniu 12 września 2016 r. Skarżąca złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty tego podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów akcyzowych, który został uzupełniony dodatkowymi pismami z 25 października 2016 r. i 28 października 2016 r. o informacje doprecyzowujące opis sprawy, zmianę zakresu wniosku o rezygnację z zadanego drugiego pytania dotyczącego zapłaty podatku w sytuacji odsprzedaży kontrahentom wyrobów akcyzowych spełniających wymogi zawarte w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm. - dalej określana jako "u.p.a."), którzy będą je zużywać do celów innych niż opałowe i napędowe.

Spółka jest producentem rozpuszczalników organicznych, niebędących wyrobami energetycznymi w rozumieniu u.p.a., dla których ustalone są dopuszczalne normy zużycia. Do produkcji rozpuszczalników stosowane są benzyna lakiernicza o kodzie CN 27 10 12 21 i olej napędowy o kodzie CN 27 10 19 43, natomiast w przyszłości mogą zostać użyte inne wyroby tj. benzyny specjalne, kod CN 27 10 12 25, toluen, kody CN: 27 07 20 00, 29 02 30 00 i oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99.

Skarżąca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jako zarejestrowany odbiorca. Z chwilą zamknięcia tej procedury, ze względu na ich przeznaczenie "do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych" dla wyrobów innych niż określono w art. 89 ust. 1 u.p.a., akcyza wynosi 0 zł. W dniu 18 grudnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał dla Spółki pisemną interpretację indywidualną dotyczącą podatku akcyzowego w zakresie jego zapłaty w związku z użyciem wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 89 ust. 2 ww. ustawy do produkcji rozpuszczalników. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052, dalej "ustawą zmieniającą"). Znowelizowane przepisy nakładają obowiązek zapłaty podatku od wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów (art. 1 ust. 2) przez, między innymi, zarejestrowanego odbiorcę, dokonującego na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 59 ust. 8 u.p.a., wewnątrzwspółnotowego nabycia.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku Spółka wskazała, że w świetle art. 86 ust. 2 u.p.a. stosowane do produkcji rozpuszczalników, w ramach przyznanych dopuszczalnych norm zużycia, nabywane przez nią wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe nie są paliwami silnikowymi, gdyż nie są przeznaczone do użycia, nie są oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Są one przeznaczone wyłącznie do produkcji rozpuszczalników niebędących wyrobami akcyzowymi.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej