Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Tezy

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, jest postępowaniem kasacyjnym, w trakcie którego Sąd bada zasadność podstaw podanych w skardze kasacyjnej. Taka właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika z przepisów rozdziału 1 działu IV powołanej wyżej ustawy.

Przepis art. 183 par. 1 ustawy przewiduje, że Sąd rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania. Nie może budzić zatem wątpliwości stwierdzenie, że Sąd związany jest granicami skargi kasacyjnej, a więc także zarzutami w niej sformułowanymi.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 września 2004 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Włodzimierza Ż. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 30 października 2003 r. SA/Bk 603/03 w sprawie ze skargi Włodzimierza Ż. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2003 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 30 października 2003 r. SA/Bk 603/03 Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Włodzimierza Ż., właściciela Przedsiębiorstwa Usługowego "T." z siedzibą w Cz., na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2003 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 1999 r.

W motywach wyroku podano, że Urząd Skarbowy w W.-M. w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdził, iż skarżący obniżył podatek należny o podatek naliczony wykazany w fakturze (...) z dnia 22 czerwca 1999 r., dokumentującej zakup samochodu marki Honda, nie mając do tego uprawnień w świetle przepisu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Ustalenia postępowania podatkowego stały się podstawą dla podjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji decyzji z dnia 31 grudnia 2002 r. określającej Włodzimierzowi Ż. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za czerwiec 1999 r., zaległość podatkową oraz odsetki za zwłokę.

Skarżący wniósł odwołanie od omówionej decyzji, zarzucając jej naruszenie prawa materialnego, to jest powołanego wyżej przepisu ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a nadto podniósł, że odliczając podatek ze wskazanej faktury działał w dobrej wierze.

Zarzutów odwołania nie podzieliła Izba Skarbowa w B., która decyzją z dnia 28 marca 2003 r. (...) utrzymała w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego pierwszej instancji. W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy podał, że Urząd Skarbowy w W.-M. ustalił dokładnie zdarzenia jakie miały miejsce od momentu zakupu przedmiotowego samochodu przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "C." s.c. do chwili uzyskania dowodu rejestracyjnego przez skarżącego. PUH "C." zakupiło pojazd marki Honda jako samochód osobowy i tak też został on zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w E. W dniu 22 czerwca 1999 r. PUH "C." złożyło wniosek o zmianę klasyfikacji przedmiotowego samochodu na samochód ciężarowy, załączając do niego ocenę techniczną dokonaną przez rzeczoznawcę techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian w pojeździe, polegających na zamontowaniu kasetki w przegrodzie bagażowej. Omówiony wniosek został uwzględniony przez Starostwo Powiatowe w E., poprzez wpisanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji, że jest to samochód ciężarowy, specjalizowany o przeznaczeniu uniwersalnym i ładowności 560 kg. W dniu złożenia wniosku i dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym przedmiotowego pojazdu, to jest w dniu 22 czerwca 1999 r., został on nabyty przez skarżącego, jako samochód ciężarowy specjalizowany.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny