Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy częściowego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2002 r.
Tezy

Podatnikiem podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm., w brzmieniu obowiązującym od 26 marca 2002 r./, a któremu za dany okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług nie przysługuje określone w art. 14a ust. 1 tej ustawy uprawnienie do zwrotu podatku, jest tylko ten prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, u którego w tym samym okresie rozliczeniowym występuje jednocześnie obowiązek w podatku akcyzowym.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I Izby Finansowej skargi kasacyjnej Spółki z o.o. G. w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2004 r. I SA/Bd 2648/03 w sprawie ze skargi Spółki z o.o. G. w M. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 22 lipca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy częściowego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2002 r. - uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę WSA w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania; (...).

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa
Uzasadnienie strona 1/10

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2004 r., SA/Bd 2648/03, oddalono skargę G. Spółki z o.o. w M. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 22 lipca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy częściowego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za lipiec 2002 r.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że po rozpatrzeniu odwołania skarżącej spółki od decyzji organu I instancji, Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia 14 maja 2003 r. (...), którą odmówiono skarżącej spółce częściowego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za lipiec 2002 r. w wysokości 19.038 zł.

Organ I instancji stwierdził, iż Spółka w deklaracji dla podatków od towarów i usług za lipiec 2002 r. wykazała kwotę podatku od towarów i usług podlegającą wpłacie na konto Urzędu Skarbowego w wysokości 33.428 zł. Kwota ta została przez Spółkę wpłacona w dniu 22 sierpnia 2002 r. Do deklaracji Spółka, posiadająca status zakładu pracy chronionej, dołączyła wniosek o którym mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym zwracała się o zwrot części wpłaconej kwoty podatku tj. kwoty 19.038 zł. Suma ta została zwrócona Spółce w dniu 17 września 2002 r. W dniach 13-17 września 2002 r. została przeprowadzona u podatnika kontrola, która wykazała, iż w lipcu 2002 r. dokonywał on sprzedaży wyrobów akcyzowych - samochodów osobowych. W związku z ustaleniami kontroli Urząd Skarbowy w dniu 25 lutego 2003 r. wszczął postępowanie dotyczące rozliczenia przez Spółkę podatku od towarów i usług za lipiec 2002 r., w rezultacie którego została wydana ww. decyzja z dnia 14 maja 2003 r. Uzasadniając podstawę prawną tego rozstrzygnięcia Urząd zauważył, że stosownie do wskazanego w sentencji decyzji art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - ustępów 1-6 tegoż przepisu nie stosuje się do podatników podatku akcyzowego, za wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3, sprzedających wyroby wymienione w poz. 2a, 8, 9 i 11 załącznika nr 6 do ustawy o VAT. Ponadto organ powołał się na art. 7 par. 1 Ordynacji podatkowej i na art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Według pierwszego z tych przepisów podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, natomiast według organu z drugiego z tych przepisów wynika, że obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy ciąży na sprzedawcy wyrobów akcyzowych. Ponieważ podatnik w lipcu 2002 r. dokonał sprzedaży samochodów osobowych, które wymienione są pod pozycją 5 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług, toteż Spółce, jako sprzedawcy wyrobów akcyzowych nie przysługiwał zwrot podatku na podstawie art. 14a ust. 7 tejże ustawy. Urząd nie uznał przy tym wyjaśnień podatnika, iż rozpatrując status Spółki jako podatnika podatku akcyzowego należy brać pod uwagę sytuację faktyczną /tj. ewentualną sprzedaż samochodów osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terenie RP/ istniejącą w poszczególnych miesiącach, tzn. w takich okresach, w jakich rozlicza się podatek akcyzowy.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa