Sprawa ze skargi Grupy "O..pl" S.A. w N.-S. na decyzje Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 1998 r. do grudnia 1999 r.~
Tezy

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dostępne zatem było dla każdego podmiotu krajowego bądź zagranicznego, dokonującego importu określonej kategorii towarów, bez względu na kraj ich pochodzenia.

Dopiero z dniem 1 stycznia 2003 r. do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wprowadzono przepis art. 24b par. 1, uprawniający organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy rozstrzyganiu spraw podatkowych do pominięcia "podatkowych" skutków czynności prawnych dokonanych wyłącznie dla uzyskania korzyści o charakterze podatkowym. Nowelizacja ta ma niewątpliwie charakter normatywny, a nie jedynie wyjaśniający i potwierdza ona, że przed datą jej wejścia w życie praktyka taka pozbawiona była podstaw normatywnych.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Grupy "O..pl" S.A. w N.-S. na decyzje Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. z dnia 3 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 1998 r. do grudnia 1999 r.

1. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji;

2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę (...) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/10

Decyzjami z dnia 3 kwietnia 2002 r. (...), Izba Skarbowa w K. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika Grupa "O.pl." S.A. /uprzednio "O." S.A./ decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 1998 r. do grudnia 1999 r.

W motywach tych decyzji Izba Skarbowa podzieliła stanowisko organu pierwszej instancji, że Spółka "O." S.A. nie opodatkowała podatkiem od towarów i usług sprzedaży komputerów dla szkół, placówek oświatowych i naukowych. Aby uniknąć opodatkowania Spółka wyeksportowała sprzęt komputerowy dla dwóch firm słowackich /"O." s.r.o w K. i A.S. Partner s.r.o. w K./. Sprzęt ten powracał następnie do Polski samochodami, którymi go wywieziono. Opierając się na analizie umów zawartych przez Spółkę z partnerami słowackimi, ofert składanych placówkom szkolnym i oświatowym, a także na zeznaniach świadków /pracowników Spółki "O." S.A. oraz współwłaścicieli i wspólników spółek słowackich/ orzekające organy obu instancji doszły do przekonania, że celem takich działań Spółki było skorzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z art. 190 par. 1 pkt 32 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny /Dz.U. nr 23 poz. 117 ze zm./. W tym to właśnie celu Spółka "O." S.A. w nawiązaniu do kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dostawę sprzętu komputerowego do szkół oraz do umów zawartych z partnerami ze Słowacji była organizatorem eksportu wyprodukowanego przez siebie sprzętu komputerowego na Słowację po to, aby sprzęt ten, będący produktem finalnym, nie wymagającym żadnych przeróbek czy uzupełnień, importowany był z powrotem do Polski jako towar zwolniony od cła i podatku od towarów i usług.

W decyzji dotyczącej listopada 1998 r. Izba Skarbowa w K. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. uznała również trafność zarzutu postawionego Spółce przez organ pierwszej instancji, iż zaniżyła ona w rozliczeniu za ten miesiąc podatek należny z uwagi na fakt nieopodatkowania odzieży i obuwia tj. towarów przekazanych pracownikom na cele reprezentacji. Zdaniem Izby Skarbowej, Spółka nie miała wynikającego z przepisów prawa pracy obowiązku przekazania tych towarów pracownikom, a zatem ich wydanie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W skargach na te decyzje pełnomocnik Grupa "O.pl." S.A. wniósł o stwierdzenie ich nieważności ewentualnie o ich uchylenie oraz o uchylenie poprzedzających je decyzji organu pierwszej instancji zarzucając:

- naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, ponieważ w postępowaniu odwoławczym, nie z własnej winy, nie brała udziału Spółka "O." S.A. /spółka przejmująca - po podziale/,

Strona 1/10