Sprawa ze skargi na uchwałę Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r.
Tezy

1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w roku 1996 przewiduje, iż kosztami uzyskania przychodu ze zbycia udziałów /akcji/ objętych lub nabytych w zamian za wkład niepieniężny na dzień objęcia lub nabycia udziałów /akcji/ jest wartość rynkowa składników majątku stanowiących wkład niepieniężny. Wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego ustalana być winna zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 14 ust. 2 tej ustawy.

2. Przy zaliczaniu kosztów uzyskania przychodów osób prawnych do okresu zwolnienia i opodatkowania w jednym roku podatkowym należy kierować się w szczególności bezpośrednim związkiem przychodów i kosztów okresu opodatkowanego lub zwolnionego /art. 7 ust. 3 ustawy powołanej w pkt 1/, a dopiero w dalszej kolejności momentem poniesienia wydatków /art. 15 ust. 4 cyt. ustawy/.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi ABB "Z." Ltd. Spółka z o.o. z siedzibą w E. na uchwałę Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 16 lipca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

Uzasadnienie strona 1/13

ABB "Z." spółka z o.o. z siedzibą w E. utworzona została na podstawie zezwolenia Prezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych z dnia 16.03.1990 r. w oparciu o wniosek firmy "ABB ABB Ltd." ze Szwajcarii oraz "Z." spółki z o.o. w E., będącej własnością Skarbu Państwa. Do dnia 5.05.1996 r. ABB "Z." był zwolniony od obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, jednakże spółka dla celów rozliczenia podatku przyjęła okres od stycznia do kwietnia 1996 r. - jako zwolniony od podatku i od maja do grudnia 1996 r. - jako podlegający opodatkowaniu.

Inspektor kontroli skarbowej po przeprowadzeniu kontroli zakwestionował prawidłowość zeznania ostatecznego spółki o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ za 1996 r i wykazanego w nim podatku dochodowego w kwocie 32.439.756 zł. Decyzja inspektora z dnia 3.10.1997 r. (...) określająca zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r. w wysokości 61.747.122, - zł została decyzją Izby Skarbowej w E. (...) z dnia 19.12.1997 r. uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpoznania. Również i druga decyzja inspektora kontroli skarbowej w sprawie z dnia 30.06.1998 r. (...) określająca ABB "Z." zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 74.773.103 zł - została uchylona przez organ odwoławczy decyzją (...) z dnia 30.11.1998 r. i przekazana do ponownego rozpatrzenia inspektorowi, z uwagi na nie wyjaśnienie dostatecznie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, mających istotne znaczenie dla jej prawidłowego rozstrzygnięcia.

Izba Skarbowa w O., Ośrodek Zamiejscowy w E., po raz trzeci rozpatrując sprawę, decyzją (...) z dnia 16.07.1999 r. uchyliła w całości decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej Kazimiery K. z Urzędu Kontroli Skarbowej w O., Ośrodek Zamiejscowy w E. (...) z dnia 16.03.1999 r. określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r. spółce z o.o. ABB "Z." w wysokości 62.423.316 zł oraz zaległość podatkową w tym podatku w wysokości 29.983.560 zł - określając spółce zobowiązanie w tymże podatku w kwocie 62.292.792 zł i zaległość podatkową w wysokości 29.853.036 zł.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdza, iż kwestią sporną między stronami pozostaje nie uznanie w decyzji inspektora kontroli skarbowej za koszt uzyskania przychodów wydatków ujętych w księgach rachunkowych spółki po upływie okresu zwolnienia od podatku dochodowego.

I tak w kwestii wydatków zaliczonych przez spółkę do okresu opodatkowanego izba wyjaśnia, iż zarzuty pełnomocnika strony w kwestii nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty 344.938,04 zł zasługują na częściowe uwzględnienie. Z akt sprawy wynika, iż spółka ABB "Z." w swych urządzeniach księgowych wyodrębniła konto 713, na którym ewidencjonowała koszty poniesione po dniu 1.05.1996 r., a które związane były z przychodami dotyczącymi okresu zwolnienia /tj. od 1.01. do 30.04.1996 r./. Inspektor kontroli skarbowej zakwestionował 36 dowodów księgowych na łączną kwotę 344.938,04 zł, które zostały przez ABB ujęte jako koszt uzyskania przychodów w miesiącach od maja do sierpnia 1996 r. Z zestawienia dowodów księgowych wynika, że wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodu okresu po upływie zwolnienia od podatku dotyczyły m.in. odbytych podróży służbowych i przeprowadzonych szkoleń pracowników do 30.04.19996 r., kosztów transportu, czynszu za wynajem pomieszczeń za miesiąc kwiecień, opłaty za gaz i sprzątanie pomieszczeń biurowych w miesiącu kwietniu, prowizji za świadczone usługi agencyjne oraz opłat za użytkowanie sprzętu i systemu komputerowego przypadających za miesiąc kwiecień 1996 r.

Strona 1/13