Naczelny Sąd Administracyjny, z udziałem prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, oddelegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, W. Skoniecznego, w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy W. w sprawie z odwołania Nadleśnictwa D. od decyzji Wójta Gminy W. ustalającej podatek leśny, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~Czy w świetle art. 78 ustawy o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444 ze zm./ możliwe jest zaliczenie lasów do lasów ochronnych w drodze nadania im takiego statusu w planie urządzenia lasu, jeżeli postępowanie w tej sprawie wszczęto przed dniem wejścia w życie ustawy o lasach, a zakończono zatwierdzeniem planu urządzenia lasu w dniu 29 października 1993 r.?~podjął następującą uchwałę:
Tezy

1. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444 ze zm./ niedopuszczalne jest uznanie lasu za ochronny w postępowaniu o zatwierdzenie planu urządzenia lasu.

2. Artykuł 78 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444 ze zm./, regulujący podstawy prawne orzekania w sprawach wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie tej ustawy, nie dotyczy postępowania w sprawie zatwierdzenia planu urządzenia lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, które wszczęto przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy.

3. Odmówić udzielenia odpowiedzi w sprawie z odwołania Nadleśnictwa D. od decyzji Wójta Gminy W. z dnia 29 maja 1995 r. ustalającej podatek leśny za I półrocze 1995 r.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, z udziałem prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, oddelegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, W. Skoniecznego, w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy W. z dnia 21 grudnia 1994 r. ustalającej wymiar podatku leśnego za rok 1994 oraz w sprawie z odwołania Nadleśnictwa D. od decyzji Wójta Gminy W. z dnia 29 maja 1995 r. ustalającej podatek leśny, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:

Czy w świetle art. 78 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444 ze zm./ możliwe jest zaliczenie lasów do lasów ochronnych w drodze nadania im takiego statusu w planie urządzenia lasu, jeżeli postępowanie w tej sprawie wszczęto przed dniem wejścia w życie ustawy o lasach, a zakończono zatwierdzeniem planu urządzenia lasu w dniu 29 października 1993 r.?

podjął następującą uchwałę:

Inne orzeczenia o symbolu:
613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)
Uzasadnienie strona 1/4

Rozpatrując wniosek Nadleśnictwa D. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy W. z dnia 21 grudnia 1994 r., ustalającej wymiar podatku leśnego za 1994 r., oraz odwołanie od decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego za I półrocze 1995 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wystąpiło do Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) o podjęcie uchwały o wystąpieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym w następującym brzmieniu: "Czy w świetle przepisów art. 77 i art. 78 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444/ istniała prawna możliwość zaliczenia lasów do lasów ochronnych na podstawie planu urządzenia lasu zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 października 1993 r., obowiązującego od 1992 r. do 2001 r.?"

Pełny skład Kolegium Odwoławczego w (...) uwzględnił ten wniosek i uchwałą nr 4/95 z dnia 15 września 1995 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przytoczonym w sentencji uchwały.

Z uzasadnienia pisma skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wynika, jakie przyczyny spowodowały sformułowanie pytania w sposób odmienny, niż uczynił to skład orzekający w sprawie.

Powyższe pytanie prawne zgłoszone zostało na tle następującego stanu faktycznego:

Wójt Gminy W. wymierzył Nadleśnictwu D. podatek leśny za 1994 r. w wysokości 449.997.000 zł. Decyzja uprawomocniła się wskutek umorzenia postępowania odwoławczego. Nadleśnictwo w swej deklaracji w sprawie podatku leśnego za 1994 r. podawało, że powierzchnia lasów wynosi 6.106 ha, w tym 164 ha to powierzchnia nie objęta podatkiem leśnym i 5.942 ha powierzchnia zwolniona z podatku leśnego w związku z zaliczeniem do lasów ochronnych. Nadleśnictwo podkreśliło, że deklaracja jest rzetelna, lasy bowiem zostały uznane za ochronne w planach urządzenia gospodarstwa leśnego, sporządzonych na podstawie przepisów o państwowym gospodarstwie leśnym. Zdaniem Nadleśnictwa, zgodnie z art. 77 ustawy o lasach lasy te stały się z mocy prawa lasami ochronnymi i w związku z tym na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach zwolnione są z podatku leśnego. Podobny problem powstał przy rozpoznawaniu odwołania od decyzji organu I instancji w sprawie wymiaru podatku leśnego za I półrocze 1995 r.

W aktach administracyjnych znajduje się pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, który stwierdza, że lasy Nadleśnictwa D. zaliczono do lasów ochronnych, oraz pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który stwierdza, że według stanu na dzień 1 stycznia 1992 r. w Nadleśnictwie D. jest 14.447 ha lasów ochronnych, co stanowi całą powierzchnię lasów Nadleśnictwa.

W decyzjach organów administracji orzekających w sprawie podnosi się w szczególności, że złożone przez Nadleśnictwo deklaracje nie odzwierciedlają stanu faktycznego, a podane w nich stwierdzenie, że lasy na terenie gminy W. są w całości uznane za lasy ochronne, jest nieprawdziwe. Organy orzekające wskazują, że uznanie lasu za ochronny po dniu wejścia w życie ustawy o lasach może nastąpić jedynie w drodze zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a takiego zarządzenia nie było. Zdaniem tych organów, nie ma podstaw prawnych do zaliczenia do lasów ochronnych obszarów leśnych wymienionych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, co w konkretnym wypadku nastąpiło w dniu 29 października 1993 r. Dodatkowo Samorządowe Kolegium podkreśla, że w deklaracji w sprawie podatku leśnego za drugie półrocze 1992 r. Nadleśnictwo D. podawało, iż obszar lasów ochronnych obejmuje 693 ha. Zdaniem Kolegium, deklaracja ta niewątpliwie odzwierciedlała obszar lasów ochronnych według stanu na dzień 1 stycznia 1992 r.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)