Skarga Marii O. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w G.-W. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 1999 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie II SA/Po 1357/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. "d" ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /t.j. Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 ze zm./ osobie bezrobotnej, która podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności do okresu 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania można zaliczyć także okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystywanego w czasie zarejestrowanej działalności gospodarczej.~podjął następującą uchwałę:
Uzasadnienie strona 6/6

Nie można podzielić sugestii wyrażonej w uzasadnieniu postanowienia, że interpretacja przepisu art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. "d" ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, uzależniająca nabycie prawa do zasiłku od tego, czy przez wymagany ustawą okres płacona była składka na ubezpieczenie społeczne, prowadzi do tego, że okres pobierania zasiłku macierzyńskiego zostaje wliczony do stażu zasiłkowego tylko wtedy, gdy osoba bezrobotna przed przejściem na urlop macierzyński zrezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności /art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu/.

Jak już wyżej wskazano, zarówno pracownica, która w czasie trwania stosunku pracy urodzi dziecko, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w czasie prowadzenia tej działalności urodzi dziecko - korzystają w tym okresie z zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego, zaś stosunek pracy czy prowadzenie działalności gospodarczej trwają nadal. Oznacza to, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, osoba pobierająca zasiłek jest objęta ubezpieczeniem społecznym /podlega ubezpieczeniu społecznemu/, pomimo że za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego następuje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zwolnienie z opłacania składek w żadnym razie nie oznacza wyłączenia z podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. "d" ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wiąże prawo do zasiłku dla bezrobotnego z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu, na określonych w tym przepisie warunkach, a nie z faktem opłacenia składek.

W art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawodawca wprowadził dodatkowe uprawnienia dla osób ubiegających się o status osoby bezrobotnej i prawo pobierania zasiłku. Zgodnie z powyższym przepisem, do 365 dni wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 2 zalicza się okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia. Zaliczenie powyższych okresów do "stażu zasiłkowego" jest uprawnieniem odrębnym, niezależnym od uprawnień z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla osób, które ubiegają się o status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku w warunkach, o których mowa w powyższym przepisie, a więc między innymi osób, które pobierały zasiłek macierzyński po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepis art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, potwierdza więc wniosek, że okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w czasie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jest okresem, który zalicza się do okresu 365 dni, jako że w tym czasie bezrobotny podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Skoro bowiem po zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego zalicza się do 365 dni, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy /w okresie tym również nie pobiera się składek/, to przyjęcie takiego unormowania musi zakładać, że okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w czasie prowadzenia pozarolniczej działalności jest zaliczany do 365 dni, o których mowa w tym przepisie, jeżeli przed przyznaniem tego zasiłku był spełniony warunek określony w art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. "d" tej ustawy.

Przytoczone wyżej względy prowadzą do wniosku, że okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest okresem podlegania tej osoby ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia tej działalności w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. "d" ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 ze zm./.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o NSA podjął uchwałę jak w sentencji.

Strona 6/6