Skarga Henryka M. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego świadczenia pieniężnego na okres odbudowy gospodarstwa rolnego, po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 1998 r. na posiedzeniu jawnym następującej wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy pobieranie przez współmałżonka, współposiadacza gospodarstwa rolnego, wynagrodzenia za pracę w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 774 pkt 1 kodeksu pracy w związku z par. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego /Dz.U. nr 124 poz. 785/ wyklucza możliwość przyznania drugiemu małżonkowi, współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego, specjalnego świadczenia pieniężnego, określonego w art. 11d ust. 3 w związku z art. 11d ust. 1a ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. /Dz.U. nr 80 poz. 491 ze zm./?~podjął następującą uchwałę:
Uzasadnienie strona 6/6

W obowiązującej ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 ze zm./ w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. "d" i "e" zrezygnowano już z warunku, by także współmałżonek nie był właścicielem lub posiadaczem /samoistnym lub zależnym/ nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych /lub gospodarstwa rolnego stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, z którego dochód przekracza wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,6 ha/.

Tak więc argumentacja składu orzekającego, zawarta w uzasadnieniu postanowienia, znajduje niewątpliwie dodatkowe wsparcie zarówno w powołanym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 1993 r., jak i w ewolucji ustawodawstwa.

Jak z powyższych rozważań wynika, pobieranie przez współmałżonka - współposiadacza gospodarstwa rolnego wynagrodzenia za pracę w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 774 pkt 1 kodeksu pracy w związku z par. 3 pkt 2 omawianego rozporządzenia samo przez się nie wyklucza możliwości przyznania drugiemu małżonkowi - współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego specjalnego świadczenia pieniężnego, określonego w art. 11d ust. 3 w związku z art. 11d ust. 1a ustawy. (...)

W myśl art. 11d ust. 4 ustawy specjalne świadczenie pieniężne może być przyznane w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu, na okres do 12 miesięcy.

Decyzje w przedmiocie specjalnego świadczenia pieniężnego - zarówno co do jego przyznania, jak i okresu, na jaki świadczenie zostanie przyznane - wydawane są w ramach uznania administracyjnego. Rozważając w tych granicach wszystkie istotne okoliczności konkretnej sprawy, kierownik rejonowego urzędu pracy może także ocenić wpływ osiągania przez współmałżonka osoby ubiegającej się o specjalne świadczenie pieniężne dochodów z tytułu zatrudnienia poza rolnictwem /w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia/ na przyznanie tego świadczenia lub na okres jego wypłacania.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym podjął uchwałę jak w sentencji.

Strona 6/6
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)