Skarga Henryka M. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego świadczenia pieniężnego na okres odbudowy gospodarstwa rolnego, po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 1998 r. na posiedzeniu jawnym następującej wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy pobieranie przez współmałżonka, współposiadacza gospodarstwa rolnego, wynagrodzenia za pracę w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 774 pkt 1 kodeksu pracy w związku z par. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego /Dz.U. nr 124 poz. 785/ wyklucza możliwość przyznania drugiemu małżonkowi, współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego, specjalnego świadczenia pieniężnego, określonego w art. 11d ust. 3 w związku z art. 11d ust. 1a ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. /Dz.U. nr 80 poz. 491 ze zm./?~podjął następującą uchwałę:
Uzasadnienie strona 2/6

Nie oznacza to jednak - zdaniem składu orzekającego - aby sytuacja współposiadacza osiągającego dochód w wysokości przekraczającej najniższe wynagrodzenie rzutowała na sytuacje innego współposiadacza tego samego gospodarstwa rolnego, nie osiągającego takiego dochodu. Przemawia za tym okoliczność, że art. 11d ust. 1a wprowadzono do ustawy już w trakcie obowiązywania rozporządzenia, wobec czego par. 3 pkt 2 rozporządzenia co najwyżej odnosi się do poszczególnych współposiadaczy, ale nie uzależnia uprawnienia konkretnego współposiadacza od sytuacji pozostałych współposiadaczy. Za takim stanowiskiem przemawiają też względy celowościowe, gdyż wątpliwe jest, aby prawodawca wyłączał możliwość tego rodzaju pomocy dla współposiadacza przez sam fakt, że pozostali osiągają dochody, o których wspomina par. 3 pkt 2 rozporządzenia. Taki sposób myślenia mógłby w niektórych sytuacjach uniemożliwiać odbudowę gospodarstwa rolnego, a - generalnie rzecz ujmując - godziłby przede wszystkim w sytuację współposiadaczy, dla których praca w gospodarstwie rolnym stanowiła jedyne źródło dochodu. Zdaniem składu orzekającego, za takim stanowiskiem przemawia też wykładnia systemowa, a konkretnie ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 ze zm./, która nie uzależnia prawa do zasiłku dla bezrobotnych od wysokości dochodu współmałżonka.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w piśmie z dnia 26 sierpnia 1998 r. zajął w kwestii prawnej objętej postanowieniem z dnia 17 czerwca 1998 r. stanowisko, że na podstawie art. 11d ust. la ustawy, wprowadzonego przez ustawę z dnia 18 grudnia 1997 r., oraz przepisów rozporządzenia pobieranie wynagrodzenia za pracę w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 774 pkt 1 kodeksu pracy przez współposiadacza gospodarstwa rolnego - małżonka wnioskodawcy wyklucza możliwość przyznania wnioskodawcy - współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego świadczenia pieniężnego określonego w art. 11d ust. 3 w związku z art. 11d ust. 1a ustawy. Wyrażając taki pogląd, organ stwierdził, że gdy małżonkowie są współposiadaczami gospodarstwa rolnego /wspólność majątkowa/, przyznanie specjalnego świadczenia przysługuje tylko jednemu z nich. Sytuacja współposiadacza osiągającego dochód w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia rzutuje na sytuację innego współposiadacza, gdyż zgodnie z art. 32 par. 2 pkt 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynagrodzenie za pracę stanowi wspólny dorobek małżonków oraz dochód w rozumieniu par. 3 pkt 2 rozporządzenia i przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za takim stanowiskiem przemawiają też względy celowościowe, gdyż specjalne świadczenie pieniężne ma spełniać funkcje podobne do funkcji zasiłku dla bezrobotnych, to jest ma zapewnić na określony czas środki do życia, a nie na odbudowę gospodarstwa rolnego. Szczególny charakter tego świadczenia oraz zasady jego przyznawania nie stanowią o tym, że można utożsamiać je z zasiłkiem dla bezrobotnych.

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)