Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza Skoniecznego, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Andrzeja Rolanda S. i Jolanty S. od decyzji Zarządu Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 1999 r., na posiedzeniu jawnym, pytań prawnych pełnego składu SKO w B. zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./ o następującym brzmieniu:~1/ czy obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w przepisie art. 98 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ ciąży na właścicielu nieruchomości podlegającej podziałowi, czy też na osobie będącej właścicielem nieruchomości w chwili wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej?,~2/ czy istnieje obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałych w wyniku podziału, które z mocy przepisu art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność gminy
Tezy

1. Obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741/ ciąży na osobie będącej właścicielem nieruchomości w dniu, w którym decyzja organu gminy, zatwierdzająca projekt podziału tej nieruchomości stała się ostateczna.

2. Wartość nieruchomości po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy ustala się z pominięciem działek gruntu wydzielonych pod drogi, które przechodzą z mocy prawa na własność gminy.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza Skoniecznego, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Andrzeja Rolanda S. i Jolanty S. od decyzji Zarządu Miasta i Gminy Ch. z dnia 17 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 1999 r., na posiedzeniu jawnym, pytań prawnych pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./ o następującym brzmieniu:

1/ czy obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w przepisie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ ciąży na właścicielu nieruchomości podlegającej podziałowi, czy też na osobie będącej właścicielem nieruchomości w chwili wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej?,

2/ czy istnieje obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałych w wyniku podziału, które z mocy przepisu art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność gminy - i w przypadku pozytywnej odpowiedzi - na której z osób wymienionych w pytaniu pierwszym ciąży obowiązek jej ponoszenia?

podjął następującą uchwałę:

Uzasadnienie strona 1/6

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. po rozpatrzeniu wniosku składu orzekającego tegoż Kolegium z dnia 4 maja 1999 r. podjął w dniu 25 maja 1999 r. uchwałę o wystąpieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z następującymi pytaniami prawnymi:

1/ czy obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w przepisie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ ciąży na właścicielu nieruchomości podlegającej podziałowi, czy też na osobie będącej właścicielem nieruchomości w chwili wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej?,

2/ czy istnieje obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałych w wyniku podziału, które z mocy przepisu art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność gminy - i w przypadku pozytywnej odpowiedzi - na której z osób wymienionych w pytaniu pierwszym ciąży obowiązek jej ponoszenia?

Postawione Sądowi do wyjaśnienia zagadnienia prawne powstały na tle następującego stanu faktycznego sprawy:

Decyzją z dnia 16 lutego 1998 r. (...) Burmistrz Miasta i Gminy Ch. zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w K. gmina Ch. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o Nr 292/24 o pow. 1,0035 ha stanowiącej własność A. R. S. i Jolanty S. na jedenaście działek. Dwie z nowopowstałych działek o numerach 292/25 i 292/26 o pow. 0,1599 ha zostały wydzielone pod urządzenie dróg i zgodnie z pkt 2 decyzji podziałowej przeszły na własność gminy za odszkodowaniem należnym byłym właścicielom. Kiedy omawiana decyzja stała się ostateczna właściciele nieruchomości umowami z dnia 4 czerwca 1998 r. i 26 czerwca 1998 r. dokonali sprzedaży dwóch działek o Nr 292/29 i 292/28. Następnie w dniu 5 listopada 1998 r. Zarząd Miasta i Gminy Ch. wydał decyzję, którą ustalił Jolancie i Andrzejowi S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego jej podziału w kwocie 43.835 zł. W związku z odwołaniem zainteresowanych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia 15 grudnia 1998 r. uchyliło powyższą decyzję Zarządu Miasta i Gminy Ch. i przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Zarząd Miasta i Gminy Ch. decyzją z dnia 17 lutego 1999 r. (...) opartą na art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustalił Jolancie i Andrzejowi S. opłatę adiacencką w wysokości 34.180,80 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę Nr 292/24 położonej w K., spowodowanego jej podziałem. Opłatę, o której mowa ustalono w wysokości 30 procent różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem i wartością wszystkich nowopowstałych działek, w tym również sprzedanych w czerwcu 1998 r. osobom fizycznym oraz działek, których własność przeszła na gminę na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Od decyzji tej Jolanta i Andrzej S. złożyli odwołanie kwestionując sposób ustalenia i wysokość przedmiotowej opłaty.

Strona 1/6