Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach z odwołań Bożeny P. i Romana D. od decyzji Prezydenta Miasta Cz. w przedmiocie odmowy wyrejestrowania samochodu oraz odwołania Zbigniewa S. od decyzji Prezydenta Miasta Cz. (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia zgłoszenia o zbyciu samochodu, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2000 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w Cz., zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:~1/ Czy złożenie w myśl art. 78 ust. 2 ustawy
Tezy

1. Przepis art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 poz. 602 ze zm./ nie stanowi podstawy do wyrejestrowania przez starostę pojazdu na wniosek dotychczasowego właściciela, który zawiadomił o zbyciu pojazdu.

2. Odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach z odwołań Bożeny P. i Romana D. od decyzji Prezydenta Miasta Cz. z dnia 5 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy wyrejestrowania samochodu oraz odwołania Zbigniewa S. od decyzji Prezydenta Miasta Cz. z dnia 28 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia zgłoszenia o zbyciu samochodu, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2000 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz., zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:

1/ Czy złożenie w myśl art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 poz. 602 ze zm./ przez dotychczasowego właściciela pojazdu, zawiadomienia o jego zbyciu, zobowiązuje starostę do wyrejestrowania takiego pojazdu?

2/ Czy przepis par. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów /Dz.U. nr 59 poz. 632 ze zm./ jest obowiązującą normą prawną w rozumieniu art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego?

podjął następującą uchwałę:

Uzasadnienie strona 1/6

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./ pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. po rozpatrzeniu wniosku składu orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniami prawnymi przytoczonymi w sentencji uchwały.

Przedstawione Sądowi do rozstrzygnięcia zagadnienia prawne powstały w trzech sprawach na tle następującego stanu faktycznego:

Bożena P. umową z dnia 11 czerwca 2000 r., Roman D. umową z dnia 15 czerwca 2000 r., zaś Zbigniew S. umową zawartą w 1994 r. sprzedali swoje samochody osobowe. Stosownymi wnioskami osoby te zwróciły się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Cz. o wyrejestrowanie sprzedanych samochodów, dokumentując ten fakt kserokopiami zawartych umów /Bożena P. i Roman D./ oraz oświadczeniem o braku umowy /Zbigniew S./.

Prezydent Miasta Cz. decyzjami z dnia 5 lipca 2000 r. (...) odmówił Bożenie P. i Romanowi D. wyrejestrowania samochodów. Jako podstawę materialnoprawną tych rozstrzygnięć wskazał przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 i art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 poz. 602 ze zm./ oraz par. 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów /Dz.U. nr 59 poz. 632 ze zm./. W uzasadnieniu tych decyzji podano, że wyrejestrowanie samochodu może nastąpić wtedy, kiedy wnioskodawcy dostarczą dokument potwierdzający zbycie lub zarejestrowanie pojazdu za granicą.

W odwołaniach od tych decyzji Bożena P. i Roman D. podnieśli, że zbyli samochód obywatelom Rumunii i nie mają możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających zarejestrowanie samochodu za granicą; nie mają żadnych kontaktów z nabywcami samochodów.

W sprawie Zbigniew S. organ decyzją z dnia 18 czerwca 2000 r., (...) odmówił przyjęcia zgłoszenia o zbyciu samochodu do czasu przedstawienia pisemnej informacji wskazującej nabywcę pojazdu. Zbigniew S. w odwołaniu podniósł, że nie może wskazać nabywcy samochodu.

Skład orzekający Kolegium rozpatrując odwołania Zbigniewa S., Bożeny P. i Romana D. od decyzji organu I instancji, powziął wątpliwości prawne dotyczące treści art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1998 r. - Prawo o ruchu drogowym. W ust. 1 tego artykułu postanowiono, że: "W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana." Natomiast w ust. 2 stwierdza się, że właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni starostę o: 1/ nabyciu lub zbyciu pojazdu, 2/ zmianie stanu faktycznego, wymagającej zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. Zrozumiałe są i nie budzą wątpliwości interpretacyjnych postanowienia ustawy zawarte w ust. 1 art. 78, dlatego że rejestracja pojazdów jest ściśle związana z własnością pojazdu. Oznacza to, że nowy właściciel obowiązany jest dokonać rejestracji pojazdu i stosownie do wymagań określonych w art. 72 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedłożyć umowę nabycia pojazdu /dowód własności pojazdu/, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. Wskazuje to, że przepisy regulujące rejestrację pojazdu pozostają w związku z art. 78 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zobowiązującym właściciela pojazdu zarejestrowanego do zawiadomienia starosty w terminie 30 dni o nabyciu pojazdu.

Strona 1/6