Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Grudzieckiego w sprawie z odwołania Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miejskiego w O. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki budowlane oraz kosztów scalenia, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:~1/ Czy zarząd gminy, wydając decyzję, o której mowa w par. 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych /Dz.U. nr 72 poz. 312/, związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, czy też sam ustala wysokość opłaty adiacenckiej opierając się na całym materiale dowodowym?~2/ Czy rozliczenie kosztów scalenia, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy, powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej w świetle postanowień par. 13 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pytaniu pierwszym?~podjął następującą uchwałę:
Tezy

Odmówić odpowiedzi na przedstawione pytania prawne.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Grudzieckiego w sprawie z odwołania Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miejskiego w O. z dnia 26 października 1995 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki budowlane oraz kosztów scalenia, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:

1/ Czy zarząd gminy, wydając decyzję, o której mowa w par. 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych /Dz.U. nr 72 poz. 312/, związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, czy też sam ustala wysokość opłaty adiacenckiej opierając się na całym materiale dowodowym?

2/ Czy rozliczenie kosztów scalenia, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy, powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej w świetle postanowień par. 13 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pytaniu pierwszym?

podjął następującą uchwałę:

Inne orzeczenia o symbolu:
999
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Scalanie gruntów
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)
Uzasadnienie strona 1/3

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku składu orzekającego rozpoznającego odwołanie Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miasta O. z dnia 26 października 1995 r. ustalającej opłatę adiacencką w związku ze scaleniem i podziałem gruntu na działki budowlane oraz koszty scalenia, pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) uchwałą nr 2/96 z dnia 19 marca 1996 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o udzielenie odpowiedzi na pytania prawne przedstawione na wstępie.

Pytania prawne powstały w związku z następującym stanem faktycznym sprawy:

Zarząd Miasta O. decyzją z dnia 26 października 1995 r., wydaną na podstawie par. 12 ust. 1, 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych /Dz.U. nr 72 poz. 312/ i uchwały nr I/5/94 Rady Miasta O. z dnia 23 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla " (...)", ustalił od Mieczysława O. na rzecz Gminy-Miasta O. opłatę adiacencką w wysokości 3 753 zł 30 gr i koszty scalenia w kwocie 509 zł 70 gr łącznie 4 263 zł. Decyzja ta została wydana w związku z dokonanym scaleniem i podziałem nieruchomości Mieczysława O., położonej w rejonie objętym powołaną uchwałą Rady Miasta O. o ustaleniu granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla "(...)".

Mieczysław O. w odwołaniu od powyższej decyzji wniósł o wyłączenie jego nieruchomości ze scalenia i podziału na działki budowlane oraz o zwolnienie go od kosztów i opłat z tym związanych.

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), podejmując uchwałę nr 2/96 z dnia 19 marca 1996 r. przedstawiającą do rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny powyższe zagadnienia prawne, w uzasadnieniu uchwały podniósł odnośnie do pierwszego pytania, że na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości osoby, które otrzymały wydzielone działki budowlane, są obowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich odpowiednio do wzrostu wartości tych działek w stosunku do uprzednio posiadanych nieruchomości. Uchwała rady gminy o ustaleniu granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 tej ustawy zawiera informacje o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne działki budowlane. Sformułowanie "informacje" użyte w tym przepisie mogłoby wskazywać, że jest to zapowiedź obciążenia uczestników scalenia opłatami w związku ze wzrostem wartości wydzielanych im działek budowlanych w stosunku do wartości ich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz wybudowaniem określonych urządzeń komunalnych. W dalszej części jednak przepis ten stanowi, że informacje te dotyczą "wysokości opłat adiacenckich, obciążających poszczególne działki budowlane", co oznaczałoby, że w uchwale rady gminy powinna być ustalona konkretna kwota, którą zapłaci uczestnik scalenia. W myśl par. 12 ust. 3 powołanego w pytaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. opłaty adiacenckie ustala zarząd gminy w drodze decyzji, zgodnie z uchwałą rady gminy. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy zarząd gminy, wydając decyzję o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej, czyni to samodzielnie na podstawie całego materiału dowodowego, czy też jest związany wysokością tej opłaty ustaloną w uchwale rady gminy, a w decyzji określa jej wysokość oraz termin i sposób jej uiszczenia.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
999
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Scalanie gruntów
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)