Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty K. w przedmiocie zmiany w dowodzie rejestracyjnym wpisu dotyczącego rodzaju i przeznaczenia samochodu osobowego na samochód ciężarowy uniwersalny, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2000 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w Cz., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:~Czy osoba dokonująca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zmian po pierwszej rejestracji w pojazdach samochodowych w ilości powyżej 1 sztuki rocznie, polegających na zmianie rodzaju pojazdu z osobowego na ciężarowy jest producentem, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy
Tezy

Stosownie do przepisu art. 68 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 poz. 602 ze zm./ oraz par. 3 pkt 1, 6 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów /Dz.U. nr 91 poz. 1039/ podmiot dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zmiany rodzaju oraz przeznaczenia pojazdu samochodowego osobowego po pierwszej rejestracji na ciężarowy uniwersalny ma obowiązek uzyskania nowego świadectwa homologacji.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty K. z dnia 13 stycznia 2000 r. w przedmiocie zmiany w dowodzie rejestracyjnym wpisu dotyczącego rodzaju i przeznaczenia samochodu osobowego na samochód ciężarowy uniwersalny, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2000 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:

Czy osoba dokonująca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zmian po pierwszej rejestracji w pojazdach samochodowych w ilości powyżej 1 sztuki rocznie, polegających na zmianie rodzaju pojazdu z osobowego na ciężarowy jest producentem, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 poz. 602 ze zm./?

podjął następującą uchwałę:

Uzasadnienie strona 1/6

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz., na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przytoczonym w sentencji uchwały.

Pytanie to zostało postawione w następującym stanie faktycznym:

Wnioskiem z dnia 28 grudnia 1999 r. Piotr Sz. wystąpił do Starosty K. o dokonanie rejestracji samochodu osobowego marki Fiat Seicento Young 899 o nr nadwozia (...) i nr silnika (...). Do wniosku dołączył fakturę VAT, wyciąg ze świadectwa homologacji oraz kartę pojazdu. Decyzją z tego samego dnia samochód został zarejestrowany, wydano też dowód rejestracyjny (...), tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu.

Następnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej między innymi na modyfikacji pojazdów samochodowych, Piotr Sz. dokonał zmian w samochodzie zmniejszając ilość miejsc siedzących z pięciu na cztery i montując przegrodę oddzielającą część pasażerską od towarowej oraz wystąpił do Starosty K. o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego na samochód ciężarowy. Do wniosku dołączył zaświadczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Stacji Kontroli Pojazdów w Cz. o przeprowadzonych badaniach technicznych oraz opis dokonanych w pojeździe zmian sporządzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Biuro Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej w Cz..

Decyzją z dnia 13 stycznia 2000 r. Starosta K. dokonał rejestracji pojazdu jako samochodu ciężarowego uniwersalnego, wydał nowy dowód rejestracyjny (...) oraz dokonał odpowiedniego wpisu w karcie pojazdu.

W dniu 8 marca 2000 r. Piotr Sz. występując w charakterze właściciela firmy

" M.-C." w Cz. sprzedał samochód Tomaszowi J.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Skarbowy w K. pismem z dnia 4 maja 2000 r. wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. o stwierdzenie nieważności dowodu rejestracyjnego wydanego na rzecz Piotra Sz. W uzasadnieniu organ podniósł, że rejestracja pojazdu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ zarejestrowano opisany pojazd jako samochód ciężarowy uniwersalny, mimo że dokonane w nim przez poprzedniego właściciela przeróbki nie zostały poparte świadectwem homologacji.

Po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji pełny skład Kolegium powziął wątpliwość wyrażoną w przedstawionym pytaniu.

W uzasadnieniu uchwały Kolegium zwrócono przede wszystkim uwagę, że w świetle art. 68 ust. 1 prawa o ruchu drogowym producent nowego typu pojazdu oraz przedmiotów wyposażenia lub części zobowiązany jest uzyskać świadectwo homologacji. Za producenta uważa się natomiast również podmiot dokonujący montażu lub zabudowy pojazdów. Definicję tego pojęcia rozszerzył Minister Transportu i Gospodarki Morskiej uznając w par. 3 pkt 9 rozporządzenia z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów, że producentem jest także podmiot, który nie jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkie etapy wykonywania pojazdu. Powołano się na potoczne rozumienie słowa "producent" jako wytwórcę dóbr materialnych; wytwórca zaś to ten, kto coś wytwarza i produkuje. Na potwierdzenie trafności takiego rozumowania powyższego pojęcia przytoczono wydawnictwa encyklopedyczne: Słownik Języka Polskiego i Wielką Encyklopedię Prawa. Dokonując dalszej analizy tego pojęcia w znaczeniu podanym przez powyższe akty prawne stwierdzono, że do wniosku o wydanie świadectwa homologacji producent bądź importer zobowiązany jest dołączyć opis techniczny typu pojazdu zawierający m.in. określenie kategorii pojazdu oraz liczbę siedzeń. Przytoczono definicję "typu pojazdu" zawartą w powołanym rozporządzeniu z dnia 7 października 1999 r. i w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. Szczególną uwagę zwrócono na treść par. 1 i par. 4 załącznika zawierającego rozróżnienie dla potrzeb homologacji siedmiu kategorii pojazdów, w tym pojazdów samochodowych osobowych /M[1]/ i ciężarowych /N/ oraz możliwości zmiany ich przeznaczenia. Konkludując tę część motywów pytania prawnego Kolegium stwierdziło, że podmiot dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, wymontowywania siedzeń i montażu przegrody oddzielającej przedział pasażerski od towarowego, zmienia kategorię samochodu z osobowego na ciężarowy. Jest więc w świetle przepisu art. 68 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym producentem i w związku z tym powinien być zobowiązany do uzyskania świadectwa homologacji na nową kategorię pojazdu oraz wydania karty pojazdu dla każdego wykonanego samochodu ciężarowego, który wprowadza do obrotu handlowego.

Strona 1/6