Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Jana Szewczyka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Zdzisławy Ś. od decyzji Burmistrza Gminy K. w przedmiocie jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła w następstwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w Cz., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:~Czy w myśl art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ zasadnym jest naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości działki w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji zbycia umową darowizny 1/4 części całej nieruchomości na rzecz osób bliskich?~podjął następującą uchwałę:
Tezy

Jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, gdy wartość nieruchomości wzrosła w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie pobiera się w przypadku darowizny udziału we współwłasności nieruchomości na rzecz osób bliskich.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Jana Szewczyka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Zdzisławy Ś. od decyzji Burmistrza Gminy K. z dnia 4 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła w następstwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:

Czy w myśl art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ zasadnym jest naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości działki w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji zbycia umową darowizny 1/4 części całej nieruchomości na rzecz osób bliskich?

podjął następującą uchwałę:

Uzasadnienie strona 1/6

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Cz. uchwałą z dnia 8 czerwca 2000 r. (...) wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, z pytaniem prawnym przedstawionym w sentencji uchwały.

Pytanie prawne powstało na tle następującego stanu faktycznego.

Burmistrz Miasta i Gminy K. decyzją z dnia 4 kwietnia 2000 r. (...), wydaną na podstawie art. 36 ust. 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, ustalił jednorazową opłatę w wysokości 236,00 zł z tytułu zbycia udziału 1/4 części działki nr 62 położonej w K. w obrębie N.-S., której wartość wzrosła wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zobowiązując jednocześnie Zdzisławę Ś. do uiszczenia tej opłaty na rzecz Gminy Miejskiej K. Organ pierwszej instancji ustalił, że Zdzisława Ś. była wyłącznym właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5078 ha, w skład której wchodzi działka nr 62 o obszarze 0,3050 ha. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w K. prowadzi księgę wieczystą nr 19220. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą (...) Rady Miasta i Gminy w K. z dnia 16 września 1992 r. /Dz.Urz. Woj. Cz. 1992 nr 16 poz. 76/ działka nr 62 położona była w terenie przeznaczonym pod uprawy polowe i ogrodnicze. Część tej działki objęta została zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta i Gminy w K. uchwałą (...) podjętą w dniu 21 kwietnia 1998 r. /Dz.Urz. Woj. Cz. 1998 nr 13 poz. 89/ zatwierdziła zmianę planu, w następstwie tego działka nr 62 w pasie około 2 m przeznaczona została pod poszerzenie drogi, następnie w pasie około 50 m pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności zabudowy. Dotychczasowe planistyczne przeznaczenie pozostałej części tej działki nie uległo zmianie. W uchwale zmieniającej plan Rada Miasta i Gminy w K. ustaliła stawkę procentową w wysokości 30 procent służącą naliczeniu opłaty w przypadku zbycia nieruchomości. Umową darowizny z dnia 3 grudnia 1999 r. zawartą w formie aktu notarialnego Zdzisława Ś. darowała Małgorzacie i Józefowi K. /córce i zięciowi/ do ich ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej udział wynoszący 1/4 część całej nieruchomości, w tym obejmującej działkę nr 62 objętą zmianą planu. Burmistrz w decyzji ustalającej opłatę powołał się na dokonaną przez biegłego wycenę nieruchomości, z której wynikało, iż w związku ze zmianą planu wzrosła wartość działki nr 62. Wysokość zaś opłaty odpowiada 30 procent wzrostu wartości tej działki.

Od decyzji tej odwołanie wniosła Zdzisława Ś. domagając się jej uchylenia i umorzenia postępowania pierwszej instancji. Odwołująca się nie podważając ustaleń organu, iż w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość części działki nr 62, zakwestionowała jednak stanowisko, że przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy darowizny jest "zbyciem" nieruchomości w rozumieniu art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym , uzasadniającym - w razie wzrostu jej wartości - naliczenie jednorazowej opłaty. Ponadto odwołująca się stwierdziła, że dyspozycją normy art. 36 ust. 3 powołanej ustawy mogą być objęte nieruchomości po zmianie planu i przeznaczone według ustaleń tego planu na określony cel, które po wyodrębnieniu geodezyjnym lub prawnym mogą być, w rezultacie tego przeznaczenia, samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.

Strona 1/6