Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W.Skoniecznego w sprawie o stwierdzenie nieważności z urzędu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 1999 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:~Czy w ramach istniejącego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM, bez dokonywania zmian w planie z wyraźnym wskazaniem przeznaczenia terenu pod tego rodzaju inwestycji?~podjął następującą uchwałę:
Tezy

Odmówić udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie prawne.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W.Skoniecznego w sprawie o stwierdzenie nieważności z urzędu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia 1 kwietnia 1998 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 1999 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r.o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:

Czy w ramach istniejącego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM, bez dokonywania zmian w planie z wyraźnym wskazaniem przeznaczenia terenu pod tego rodzaju inwestycji?

podjął następującą uchwałę:

Inne orzeczenia o symbolu:
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)
Uzasadnienie strona 1/4

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), działając podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, podjął w dniu 26 sierpnia 1998 r. uchwałę w sprawie wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przedstawionym na wstępie.

W uzasadnieniu uchwały przytoczono następujący stan faktyczny:

Na wniosek firmy O. s.c. z W. z dnia 20 kwietnia 1998 r., działając z upoważnienia inwestora P. S.A. w W., Burmistrz Miasta i Gminy P. decyzją z dnia 1 kwietnia 1998 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM, przewidzianej do realizacji na działce nr 369 w M. gmina P.

Rozpatrując sprawę w trybie nadzoru, Kolegium powzięło wątpliwość, czy w ramach ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy jest podstawa prawna do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego rodzaju inwestycji. Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy P. z 1992 r. /wraz ze zmianami do planu z 1994 r./ wynika, że stacja bazowa telefonii komórkowej GSM będzie zlokalizowana na działce znajdującej się na terenie oznaczonym w planie symbolem 5 MR. Są to tereny zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa, usług oraz produkcji o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własnej działki, położone w granicach terenów budowlanych. Ponieważ budowa stacji telefonii komórkowej jest nowym rodzajem inwestycji, dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego nie przewidują w swoich ustaleniach osobnej funkcji terenu dla takiego zamierzenia ani też nie zawierają w tej mierze żadnych wskazań. Nie bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, iż stosownie do par. 2 pkt 8 lit. "k" rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji /Dz.U. nr 93 poz. 589/ opisane wyżej zamierzenie, choć obejmuje małe powierzchnie, należy zaliczyć do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Wreszcie - podnosi Kolegium - z "oceny oddziaływania" sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w celu zabezpieczenia najbliższego otoczenia przed oddziaływaniem pola elektrycznego i magnetycznego niezbędne jest wydzielenie wokół anteny nadawczo-odbiorczej stref ochronnych I II stopnia zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i na wysokościach. O zasięgu stref ochrony decydować będzie typ anteny nadawczo-odbiorczej przyjętej do budowy.

W świetle powyższego, zdaniem pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...), celowe jest - w ramach obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wyraźne określenie funkcji terenów przewidzianych pod budowę stacji bazowych telefonii komórkowej.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)