Skarga na decyzję administracyjną bezpośrednio do NSA przed upływem trzydziestu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa?~ oraz na poniższe pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:~Czy wniesienie skargi na decyzję administracyjną bezpośrednio do sądu administracyjnego przed upływem trzydziestu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji z pominięciem organu który, ją wydał,czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa?~ podjął uchwałę:
Tezy

Wniesienie skargi na decyzję administracyjną bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed upływem trzydziestu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji z pominięciem organu który, ją wydał, nie czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa.

Sentencja

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Czy wniesienie skargi na decyzję administracyjną bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed upływem trzydziestu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa?

oraz na poniższe pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Czy wniesienie skargi na decyzję administracyjną bezpośrednio do sądu administracyjnego przed upływem trzydziestu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji z pominięciem organu który, ją wydał,czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa?

podjął uchwałę:

Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Sąd Najwyższy
Uzasadnienie strona 1/4

I. W dziale VI kodeksu postępowania administracyjnego, zatytułowanym: "Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego", art. 196, jako pierwszy z przepisów tego działu, przewiduje dopuszczalność i określa zakres przedmiotowy dopuszczalności zaskarżenia w tym trybie decyzji administracyjnych. Z art. 199 Kpa, dotyczącego toku instancji, wynika również, że skargę na decyzję organu administracji państwowej wnosi się do sądu administracyjnego. Artykuł 199 par. 1 Kpa określa trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję administracyjną, zachowanie zaś tego terminu zależy m.in. od sposobu wniesienia skargi, określonego w art. 200 par. 1 Kpa, a mianowicie - za pośrednictwem organu administracji państwowej, który wydał zaskarżoną decyzję w ostatniej instancji.

W tym kontekście pytania prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zmierzają w swej istocie do udzielenia odpowiedzi przez połączone Izby Sądu Najwyższego co do zachowania wymierzonego ustawowego terminu zaskarżenia. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przeprowadzenia łącznie wykładni przepisów art. 199 par. 1 i art. 200 par. 1 Kpa, które należy traktować jako samodzielną całość normatywną w zakresie regulowania rozważanej kwestii.

Potwierdza to wcześniejsza wykładnia tych przepisów dokonana przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 grudnia 1984 r. III AZP 7/84, podjętej w zwykłym składzie /OSNCP 1985, z. 8 poz. 109/, i w uchwale z dnia 4 grudnia 1986 r. III AZP 12/86, podjętej w składzie siedmiu sędziów SN /zasada prawna/, według której w sytuacji, gdy skarga na decyzję organu administracji państwowej, do sądu administracyjnego wniesiona została bezpośrednio do tego sądu, a nie za pośrednictwem administracji państwowej, który wydał zaskarżoną decyzję w ostatniej instancji, termin do wniesienia skargi jest zachowany, jeżeli przed jego upływem została ona nadana przez sąd administracyjny w urzędzie pocztowym na adres organu administracyjnego. W tej drugiej uchwale ponadto stwierdzono, że niedopełnienie przez sąd administracyjny obowiązku niezwłocznego przesłania skargi uzasadnia przywrócenie terminu do jej wniesienia.

II. Sformułowanie też w obu uchwałach Sądu Najwyższego wymienionych w pkt I zawiera implicite pogląd w istocie jednolity z poglądem wyrażonym w niniejszej uchwale połączonych Izb, które przede wszystkim podzielają odpowiednią argumentację z wyczerpującego uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Stwierdzono w niej przekonująco - z jurydycznego punktu widzenia - że przyjęcie możliwości wniesienia skargi na decyzję administracyjną również bezpośrednio do sądu administracyjnego oznaczałoby w rzeczywistości uznanie innego sposobu jej wniesienia za dopuszczalny na równi ze sposobem wskazanym w kodeksie, co doprowadziłoby w konsekwencji do odmówienia znaczenia normatywnego artykułowi 200 par. 1 Kpa.

Przeciwko zarzutowi, że stanowcze założenie o niedopuszczalności wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego opiera się na wykładni nie pozostającej w zgodzie z treścią określeń kodeksowych, przemawia trafnie powołany argument, iż art. 201 Kpa przewiduje możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji przed i po "przekazaniu skargi do sądu administracyjnego".

Strona 1/4
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Sąd Najwyższy