skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaliczają się do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., i w konsekwencji, czy na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a. - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?; 2. Czy do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., zaliczają się sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego?" podjął następującą uchwałę: 1. Sprawy ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należą do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), i w konsekwencji - na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e tej ustawy - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 2. Do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), należą sprawy z ubezpieczenia zdrowotnego.
Uzasadnienie strona 13/13

Warto w tym miejscu odwołać się do poglądu wyrażonego przez Trybunał Konstytucyjny, który przyjął, iż "zabezpieczenie społeczne obejmuje całokształt świadczeń, jakie - ze środków publicznych - są przyznawane obywatelowi, będącemu w potrzebie" (m.in. wyrok TK z dnia 20 listopada 2001 r. o sygn. akt SK 15/01, publik. OTK ZU z 2001 r. nr 8, poz. 252).

Przenosząc te rozważania na grunt zagadnienia stanowiącego istotę drugiego pytania zawartego we wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzić można, iż właściwym jest ten pogląd wyrażony już do tej pory w części orzeczeń sądów administracyjnych, zgodnie z którym na gruncie art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a. przez sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych należy rozumieć także sprawę z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych (zob. postanowienia NSA z dnia 28 lipca 2010 r., sygn. akt II FZ 344/10 i 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II GZ 481/12). Dla dodatkowego wzmocnienia tego stanowiska należy podnieść, iż w sprawach dotyczących skarg na decyzje o odmowie umorzenia należności z tytułu składek, wydawanych w oparciu o regulacje prawne zawarte w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.), składy orzekające zarówno wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie negowały możliwości zwolnienia od kosztów sądowych stron wnoszących skargę w tych sprawach w oparciu o art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., mimo iż w sprawach tych decyzjami organów ZUS-u były także objęte zaległe (nieopłacone) składki na ubezpieczenie zdrowotne. (tak np.: wyrok NSA z dnia 4 września 2015 r., sygn. akt II GSK 1759/14; z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt II GSK 1807/14 oraz np. wyrok WSA w G. z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 608/15, wyrok WSA w Rz. z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 1032/15).

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 i art. 264 § 1 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę jak w sentencji.

Strona 13/13