skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaliczają się do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., i w konsekwencji, czy na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a. - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?; 2. Czy do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., zaliczają się sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego?" podjął następującą uchwałę: 1. Sprawy ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należą do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), i w konsekwencji - na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e tej ustawy - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 2. Do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), należą sprawy z ubezpieczenia zdrowotnego.
Uzasadnienie strona 12/13

Wreszcie analiza rozdziału ustawy dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne wyraźnie pokazuje niekiedy podobieństwo rozwiązań, a niekiedy ścisły związek z analogiczną regulacją zawartą w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zasadnicze wszakże znaczenie dla tezy, iż ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne tworzą jeden zwarty system zabezpieczenia społecznego, mają art. 93 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 94 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...). Zgodnie z treścią pierwszego z tych przepisów, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę nieopłacone w terminie podlegają ściągnięciu na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Stosownie zaś do ust. 2 art. 93 cyt. ustawy, należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają zwrotowi, również na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 94 ust. 1).

Przywołanie treści art. 93 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) nakazuje odwołać się do art. 24 ust. 2 u.s.u.s., zgodnie z którym składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie rozdzielają obowiązków powstałych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; jak stanowi art. 1a pkt 11 u.p.e.a. ilekroć w ustawie mowa jest o składkach na ubezpieczenie społeczne rozumieć należy przez to również m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zarówno nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne jak też składki na ubezpieczenie społeczne stanowią należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ustaw, o czym mowa w art. 2 § pkt 5 u.p.e.a. [podlegają egzekucji administracyjnej z mocy art. 24 ust. 2 u.s.u.s - w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne - w powiązaniu z art. 93 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...)].

Ażeby dodatkowo wesprzeć argumentację o składającym się na zabezpieczenie społeczne systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych można zwrócić uwagę na regulację wspólnotową - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE z dnia 30 kwietnia 2004 r. L 166, s. 1 ze zm.; Polskie wydanie specjalne z 2004 r. rozdz. 05, t. 5, s. 72), którego, jak stanowi art. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...), podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania określa ta ustawa. Rozporządzenie to odnosząc się do wymienionych w art. 3 działów zabezpieczenia społecznego, zalicza do nich m.in. świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, starości, rent rodzinnych, przy czym wśród świadczeń z tytułu choroby wymienia się świadczenia rzeczowe (art. 17), a te zdefiniowane w art. 1 pkt va (i) odpowiadają przewidzianym w państwie członkowskim świadczeniom opieki zdrowotnej.

Strona 12/13