Skarga Marii B. na decyzję Izby Skarbowej w C. w przedmiocie opłaty skarbowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie I SA/Ka 1168/98 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy zwolnienie w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ towarów używanych z podatku od towarów i usług oznacza, że w razie zawarcia umowy sprzedaży, towary używane są zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./?~podjął następującą uchwałę:
Tezy

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ umowa sprzedaży towarów używanych, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ze skargi Marii B. na decyzję Izby Skarbowej w C. z dnia 25 maja 1998 r. (...) w przedmiocie opłaty skarbowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie I SA/Ka 1168/98 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:

Czy zwolnienie w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ towarów używanych z podatku od towarów i usług oznacza, że w razie zawarcia umowy sprzedaży, towary używane są zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./?

podjął następującą uchwałę:

Uzasadnienie strona 1/6

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego (...) postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r., I SA/Ka 1168/98, wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ do Prezesa Sądu o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów następującej wątpliwości prawnej:

"czy zwolnienie w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ towarów używanych z podatku od towarów i usług oznacza, że w razie zawarcia umowy sprzedaży, towary używane są zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./"?

Przedstawiona wątpliwość prawna powstała na tle następującego stanu faktycznego:

Dnia 17 czerwca 1997 r. notariusz Maria B. prowadząca Kancelarie Notarialną w C., sporządziła akt notarialny umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 4.0118 ha położonej w M. Umowę tę zawarły (...) Zakłady Metalurgicznymi "M." S.A. w upadłości, jako sprzedający i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "M." Spółka z o.o. w K., jako kupujący. Sprzedający oświadczył, że Spółka "M." jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zaś budynki i budowle będące przedmiotem sprzedaży są towarem używanym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Notariusz, jako płatnik opłaty skarbowej, nie pobrała opłaty skarbowej od wymienionej wyżej czynności cywilnoprawnej, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./.

Pierwszy Urząd Skarbowy w C. decyzją z dnia 16 lutego 1998 r. (...) określił notariuszowi Marii B. zobowiązanie podatkowe z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 6.900 zł oraz wysokość zaległości podatkowej w tej opłacie w kwocie 6.900 zł, wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od 6 lipca 1997 r. do dnia wydania decyzji w kwocie 2.189,60 zł. Jako podstawę prawną decyzji powołał art. 207 par. 1, art. 21 par. 3 i art. 53 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./, a także par. 58 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 ze zm./.

Urząd Skarbowy uznał, że sprzedaż towarów używanych jest wprawdzie zwolniona od podatku od towarów i usług stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 5 wymienionej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., lecz zwolnienie to nie stanowi podstawy do wyłączenia obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione od opłaty skarbowej są jedynie umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz inne tego rodzaju umowy, objęte zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Strona 1/6