Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

II GSK 3466/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

postępowania., II., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wskazał, że pismem z dnia [...] grudnia 2014r. [A.] Sp. z o.o. wniosła o zawieszenie postępowania...
ustawą nowelizującą, zmieniła treść art. 101 § 3 k.p.a. Na jego podstawie zażalenie przysługuje tylko na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz na postanowienie...

I SA/Sz 646/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-26

niedopuszczalności wniosku w sprawie zawieszenia postępowania oddala skargę. 1. Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. G. S. z o. o. z siedzibą w K. (powoływana dalej jako: 'Skarżąca...
') wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 10 grudnia 2014 r. w przedmiocie zwrotu środków przyznanych jej na podstawie Umowy...

II SA/Ke 125/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-29

, że prowadzone są rozmowy z Zarządem Województwa zmierzające do ugodowego załatwienia sprawy, czego skutkiem byłoby cofnięcie skargi i dlatego wniósł o zawieszenie postępowania...
się w terminie 7 - dni co do wniosku pełnomocnika spółki [...] w [...] o zawieszenie postępowania sądowego., W odpowiedzi pełnomocnik spółki Innotech przyłączył się do wniosku...

I GSK 3386/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Gospodarczej wniosku D. Ś. i M. K. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej D. Ś. i M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...
przepisanych., Pismem z dnia [...] marca 2019 r. skarżące wniosły o zawieszenie postępowania przed NSA na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I GSK 2218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-30

wniosku D. Ś. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej D. Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn...
[...] kwietnia 2019 r. skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania przed NSA na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Op 352/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-17

. pełnomocnicy stron pozostawili kwestię zawieszenia postępowania do uznania Sądu, podnosząc jednak, że istota zarzutu organu nie dotyczyła samego procentowego określenia wielkości...
tego wynika możliwość zawieszenia przez sąd postępowania z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie...

III SA/Kr 129/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-15

działalność pod firmą A., Na rozprawie w dniu 15 marca 2011r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministarcyjnego z uwagi na przedstawienie...
p.p.s.a. LEX 2009 ) celowość zawieszenia postępowania sądowadministracyjnego na podstawie art.125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. powinna być analizowana z punktu widzenia wystąpienia...

III SA/Gl 698/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-01

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Na rozprawie w dniu 1 października 2014 r. pełnomocnik organu wniósł o zawieszenie postępowania do czasu udzielenia...
jest już rozpoczęte., Zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu. Rzecz...

I SA/Ke 285/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-18

Województwa A. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. E. W. dalej zwana skarżąca...
w mocy swojej postanowienie z [...]nr [...]odmawiające skarżącej zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu środków stanowiących część dofinansowania udzielonego w ramach...

II GZ 198/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

zażalenia Z. W. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Sz. z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 460/10 w zakresie zawieszenia postępowania...
na nieuzasadnionym przedłużeniu postępowania., W uzasadnieniu zażalenia organ zwrócił uwagę, że decyzja Sądu o zawieszeniu postępowania sądowego nie jest celowa i jawi...
1   Następne >   +2   +5   +10   44