Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2267/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed Sądem oraz o zawieszenie z urzędu, na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. postępowania w niniejszej sprawie...
Zarządu [...] kosztów postępowania kasacyjnego w całości. Wyrokiem z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 1897/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...

I OSK 2108/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

bezterminowo zawieszone. W takim stanie prawnym brak jest podstaw do twierdzenia, że fakt prowadzenia tego postępowania ma znaczenie dla oceny, czy obecnie skarżąca...
skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wskazał m.in., że 'Do akt postępowania kasacyjnego Zarząd Dzielnicy Ursynów, również, jak B. W., przedłożył dokumenty, mające świadczyć...