Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II SAB/Lu 33/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

jest zasadna. Wprawdzie skarga dotyczy bezczynności organu w zakresie wydania decyzji , to jednak uznać należy , iż w tej samej mierze dotyczy ona zawieszenia postępowania...
. Jakkolwiek bowiem z mocy art.103 kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie, to jednak z chwilą ustania przyczyny uzasadniającej...

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

niejawnym sprawy z wniosku J. Ś. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia...
[...], nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Sygn. akt IV SA/Wr 41/09 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

. Przyczyną zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie był fakt dwukrotnego niepodjęcia w terminie przez stronę skarżącą skierowanej do ww. przez Wojewódzki Sąd...
w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Postanowienie w przedmiocie...

IV SA/Wr 645/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-24

. do czasu zakończenia procesu rehabilitacji oraz wykonania niezbędnych zabiegów operacyjnych, zawieszenie postępowania w sprawie orzekania o jego zdolności do zawodowej służby...
ten fakt wniósł o zawieszenie postępowania orzeczniczego w jego sprawie na okres trzech miesięcy - tj.; na okres niezbędny do wykonania zabiegu i przeprowadzenia niezbędnej...

IV SA/Wr 45/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego 'do czasu rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu odwołania od decyzji Nr [...] Szefa...
Sądu w tym zakresie. W związku z tym, wniosek skarżącej o zawieszenie postępowania, uznał za bezprzedmiotowy., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

III SA/Gd 511/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-03

i uznała H.K.W. za niezdolnego do czynnej służby wojskowej i ustaliła kat. 'D' zdolności do czynnej służby wojskowej., Instytucję zawieszenia postępowania...
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej [...] z dnia 27 maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie. H.K.W....

III SA/Kr 364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

., Pismem z dnia 14 czerwca 1999 r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne w przedmiocie stwierdzenia...
oraz o przeznaczeniu go do długotrwałego przeszkolenia wojskowego to oczywistym jest, że zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. gdyż rozstrzygnięcie...

II SA/Wa 1937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

służby wojskowej postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ppsa, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

IV SA/Wr 383/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-17

, w przedmiocie złożonego wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego, pozostanie organu w bezczynności, zaniechanie przez organ wydania w tej materii stosownego...
ze skierowaniem do TWKL celem ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej P. G. wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego 'w przedmiocie wydania decyzji...

III SA/Kr 197/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-16

skarżącego., W ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu żadna ze stron postępowania nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, ani nie wskazała...
wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3 ppsa, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania...
1   Następne >   +2   4