Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Weterynarii z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie kary pieniężnej - zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) orzeka, że zaskarżone postanowienie...
- sentencja wyroku Postanowieniem z dnia '[...]' Powiatowy Lekarza Weterynarii w M. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej J. K. prowadzącemu...

II SA/Bd 457/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-17

wykonawczym z [...] stycznia 2018r. nr [...]., Podczas rozprawy 17 lipca 2018 r. pełnomocnicy obu stron zgodnie wnieśli o zawieszenie postępowania w sprawie - wskazując...
postępowanie na zgodny wniosek stron., W myśl powołanego przepisu warunkiem pozytywnego rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania jest zgoda wszystkich stron postępowania...

II SA/Go 245/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.W. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] r., znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia...
Wlkp. skargę na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] stycznia 2012 r. znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...

II SA/Rz 487/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-18

[...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego -skargę oddala- Przedmiotem skargi S.S....
jest postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...], dalej 'WLW' z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...], [...], wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II SA/Rz 865/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-16

m.in. wnioski o odroczenie rozprawy oraz zawieszenie postępowania sądowego., Po rozpoznaniu powyższych wniosków postanowieniami z dnia 3 grudnia 2014 r., wpisanymi zgodnie...
o zawieszenie postępowania sądowego oraz wniosku dowodowego. Stowarzyszenie wniosło ponadto o doręczenie odpisu protokołu z rozprawy i zwolnienie od kosztów sądowych...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-22

ze skargi S.S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego...
[...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia zakładu. Po otrzymaniu...

II SA/Rz 840/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-08-27

niejawnym sprawy ze skargi W. M. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
z dnia [...] maja 2019 r. wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie z 18 lipca 2019 r. M...

II OZ 656/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

w zakresie konieczności zatwierdzenia projektu technologicznego na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy., Uzasadniając zawieszenie niniejszego postępowania Sąd stwierdził...
§ 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez błędne przyjęcie, iż w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka pozwalająca na fakultatywne podjęcie postanowienia o zawieszeniu postępowania...

II SA/Rz 154/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-22

ze skargi A. Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] grudnia 2011 r., nr[...], znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
, co następuje:, skarga podlega odrzuceniu., Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...

II SA/Op 387/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-17

w art. 3 ust. l pkt 3 przywołanej ustawy., Nie zgadzając się z w/w decyzją J. K. wniósł odwołanie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji, zawieszenie postępowania...
I instancji i na jego podstawie zarzucił, iż organ II instancji nie odniósł się do jego wniosku zawartego w odwołaniu, a wskazującym na potrzebę zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   9