Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 1761/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-25

2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - postanawia - I. odrzucić skargę, II. zwrócić A. Sp. z o.o. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
[...] września 2015 r. Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzania do obrotu produktu [...] jako suplementu diety., Wojewódzki Sąd...

II SA/Rz 1645/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-25

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone...
[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dalej 'PWIS', z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego wydane...

III SA/Gl 598/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-07-06

instytut naukowo-badawczy., Po zawieszeniu postępowania zostało wydane orzeczenie lekarskie placówki medycznej II stopnia, a następnie decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora...
sposób wpłynęło na wynik sprawy. Naruszenie to polegało na niewłaściwym wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania i prowadzeniu postępowania administracyjnego...

III SA/Kr 949/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-11

w K. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na ekshumację zwłok uchyla zaskarżone postanowienie...
jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie zgody na ekshumację do czasu zajęcia stanowiska przez Głównego Inspektora Sanitarnego skoro organ I instancji wydał...

II SA/Kr 1692/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 01 września 2009 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
od tego orzeczenia organu niewłaściwego., Skarżący wskazywali, że o ile sama intencja zawieszenia postępowania jest bez wątpienia słuszna, o tyle organ...

II SA/Ka 1438/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-04

zawodowej do czasu wydania orzeczenia lekarskiego przez właściwy instytut naukowo-badawczy., Po zawieszeniu postępowania zostało wydane orzeczenie lekarskie placówki medycznej...
sposób wpłynęło na wynik sprawy. Naruszenie to polegało przede wszystkim na niewłaściwym wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania i prowadzeniu postępowania...

IV SA/Gl 1073/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-29

. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) jedną z podstaw fakultatywnego zawieszenia postępowania przez sąd jest sytuacja...
dotyczy to przypadku, gdy zawieszenie postępowania stanowi następstwo skierowania, na tle innej sprawy zawisłej przed sądem, zagadnienia prawnego w celu podjęcia stosownej...

IV SA/Gl 1078/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-04

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) jedną z podstaw fakultatywnego zawieszenia postępowania przez sąd...
., W szczególności dotyczy to przypadku, gdy zawieszenie postępowania stanowi następstwo skierowania, na tle innej sprawy zawisłej przed sądem, zagadnienia prawnego w celu podjęcia...

IV SA/Gl 1169/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-16

. 1270 ze zm.) jedną z podstaw fakultatywnego zawieszenia postępowania przez sąd jest sytuacja, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania...
szeroko, wychodząc poza tradycyjne rozumienie prejudycjalności postępowania., W szczególności dotyczy to przypadku, gdy zawieszenie postępowania stanowi następstwo skierowania...

IV SA/Gl 883/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-28

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. jedną z podstaw fakultatywnego zawieszenia postępowania przez sąd jest sytuacja...
, gdy zawieszenie postępowania stanowi następstwo skierowania, na tle innej sprawy zawisłej przed sądem, zagadnienia prawnego w celu podjęcia stosownej uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   20