Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

IV SA/Po 218/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-05

zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego W ramach postępowania sądowoadministracyjnego na postanowienie...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu skarżąca złożyła wniosek o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie. Powyższy wniosek...

I OZ 804/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

. W uzasadnieniu wskazano, że z uwagi na upływ pięciu lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na śmierć strony - M. K. K., zostały spełnione przesłanki...
o uchylenie i zmianę podstawy prawnej zawieszenia postępowania poprzez przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie podstawę taką stanowi art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., tj. z uwagi...

III SA/Kr 983/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-09

obecnie działka nr 58/2 obr. [...] jedn. ewid. B., Prezydent wskazał, że pismem z dnia 24 kwietnia 2009.r A sp. z o.o. wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na fakt...
na niezawieszeniu postępowania w sprawie, w sytuacji kiedy zachodzi przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania;, - art. 101 § 1 kpa, polegające na odniesieniu...

II SA/Po 435/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-22

. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. B. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego sprawie ze skargi G.B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego...
zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. /-/T. Świstak Pismem z dnia 24 maja 2010 r. G. B. złożył skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

IV SA/Wa 1952/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

. za wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu orzeczenia przez sąd w kwestii nabycia spadku po mężu. Jednocześnie poinformowała, że wniosek o ustalenie prawa...
organ lub sąd., Po zakończonym postępowaniu spadkowym po J. W. ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Przed sądem nie toczy się żadne postępowanie...

III SA/Kr 755/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-16

Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 27 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala Starosta postanowieniem...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego gruntów i budynków obrębu 2, jedn. ewid. B w części dotyczącej działek ewid. zmod...

II SA/Lu 282/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-04

i Kartograficznego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu podziału nieruchomości...
w wyroku z dnia 6 stycznia 1995 r. NSA 1922/93 ONSA 1996 nr 1 poz. 27. Powyższe uzasadniało zawieszenie postępowania na mocy art. 97 § 1 kpa., Skargę do Naczelnego Sądu...

III SA/Kr 138/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-17

i Kartograficznego z dnia [...] nr : [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania ewidencyjnego s k a r g ę o d d a l a Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...
[...] orzekające o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji...

II SA/Bk 38/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-02

rozpatrzenia zagadnienia wstępnego. Przepis art. 97 § 1 pkt 4 Kpa wymaga zależności bezpośredniej, ponieważ przemawia za tym istota instytucji zawieszenia postępowania...
. z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie...

IV SA/Wa 1254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ odwoławczy wskazał, iż zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do zawieszenia postępowania niezbędne jest spełnienie trzech...
1   Następne >   +2   +5   +10   39