Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SAB/Ke 50/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-13

przez SKO w Kielcach postanowieniem z dnia [...]. Kolegium wskazało na brak podstaw do zawieszenia postępowania i jego braki formalne. Mimo tego Wójt Gminy, wyłącznie...
w zakresie zawieszenia postępowania, a także dokonało oceny porównawczej wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z treścią 'nowego' zapisu projektowanego planu zauważając...

II SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-22

zabudowy., W treści pisma pełnomocnik skarżących oświadczyła, iż wnosi o zawieszenie postępowania w sprawie. W piśmie z dnia 12 lipca 2012 roku organ oświadczył, iż przyłącza...
się do wniosku o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z regulacją art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo...

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

. Postanowieniem z dnia [...] Wójt odmówił jednak podjęcia zawieszonego postępowania stwierdzając, że przyczyną zawieszenia postępowania było postępowanie sądowe wszczęte...
postępowania, jak wymaga tego ww. przepis, lecz dopiero po przeszło roku od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. Ponad roczna zwłoka w podjęciu czynności, które przepis...

II SAB/Op 22/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-09

wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a to do czasu rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zażalenia skarżącego...
2010 r. pełnomocnik skarżącego podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania, a pełnomocnik organu przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania. Strony zgodnie...

II SAB/Bd 75/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-22

oraz zawieszenie postępowania, mimo niepodjęcia próby zweryfikowania spadkobierców zmarłych stron we własnym zakresie przez organ; -art. 100 § 3 k.p.a., poprzez...
jednak błędnie krąg osób mających status strony, co doprowadziło do zawieszenia postępowania, a także zaniechał podjęcia czynności, które pozwoliłyby na zakończenie postępowania...

II SAB/Ke 34/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-28

zawieszenie postępowania oznacza, że po ustaleniu spadkobierców nastąpią dalsze czynności rozgraniczenia. Jednak w sprawie niniejszej do czynności tych nie dojdzie...
, że był zobowiązany do wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie podjął takiego aktu, a zatem dopuścił się bezczynności., W ocenie Sądu wydanie przez Wójta Gminy...

II SAB/Op 67/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-25

w raporcie., Dodatkowo Dyrektor podkreślił, iż postanowienie o zawieszeniu postępowania przez Wójta zostało wydane nie po stwierdzeniu przez organ obowiązku...
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, lecz już po złożeniu przez inwestora raportu. Na tym etapie postępowania takie zawieszenie...

IV SA/Po 241/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia odrzucić skargę S.W. wniósł skargę na postanowienia Wójta Gminy T.P. dotyczące zawieszenia wydania decyzji...
w sprawie warunków zabudowy dla działek nr [...] i [...] oraz postanowienia Wójta Gminy T.P. z dnia [...] listopada 2012r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

III SAB/Kr 7/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

na postanowienie z dnia 19 września 2013 r. odmowie zawieszenia postępowania sądowego w dniu 24 lutego 2014 r. w sprawie ze skargi J.J. na bezczynność Wójta Gminy G...
2013 r. rozpoznał wniosek J.J. i odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Odpis tego postanowienia z pouczeniem o tym, że jest ono niezaskarżalne doręczono skarżącemu...

IV SA/Gl 1206/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-19

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.), wniósł jednocześnie o zawieszenie niniejszego postępowania. Wniosek swój uzasadnił faktem...
o zawieszenie postępowania zasługuje na uwzględnienie, jednakże na innej podstawie niż wskazana przez pełnomocnika Wójta Gminy L., Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p. p. s...
1   Następne >   +2   +5   +10   74