Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 139/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-04-20

Celno-Skarbowego w K. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego...
. postępowania podatkowego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. W dniu 4 października 2019r. ww. podatnicy wnieśli o zawieszenie postępowania...

I SA/Kr 141/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-30

-Skarbowego w K. z dnia [...] stycznia 2020r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego skargę oddala. Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K...
. postępowania podatkowego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. W dniu 14 listopada 2019r. ww. podatnicy wnieśli o zawieszenie postępowania...

I SAB/Kr 7/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

z obowiązkiem uzyskania stanowiska innego organu, w trybie zbliżonym do art. 106 § 1 k.p.a. Oczekiwanie na takie stanowisko nie uzasadnia natomiast zawieszenia postępowania, toteż...
w rozpoznawanej obecnie sprawie brak było podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Zauważyć przy tym należy, że sam ustawodawca przewidział skutki wynikające...

I SA/Po 1108/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-11-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ć. na decyzję Urzędu Skarbowego w [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia : odrzucić skargę. I-I K...
. W tych okolicznościach orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

I SA/Gd 1585/97 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

.) - postępowanie sądowoadministracyjne ulega zawieszeniu w razie śmierci strony. Dalsze postępowania może toczyć się z udziałem spadkobierców zmarłej strony, przy czym przymiot...
w dniu 26 listopada 1997 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na nie określoną bliżej czynność Urzędu Skarbowego postanawia zawiesić postępowanie...

I SA/Gd 1481/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-14

terminie zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne, wnioskując jednocześnie o zawieszenie postępowania, wstrzymanie dokonanych przez organ egzekucyjny czynności...
, gdyż skarżącej przysługuje nadal prawo wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące zarzutów wniesionych w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego., Wojewódzki...

I SA/Kr 872/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-28

do zawieszenia biegu terminu przedawnienia w sytuacji wszczęcia postępowania o przestępstwo karnoskarbowe wyłącznie pozornie, w celu osiągnięcia efektu zawieszenia biegu...
błędne przyjęcie, że doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia w sytuacji, gdy wszczęcie postępowania o przestępstwo karno-skarbowe nastąpiło wyłącznie pozornie...

I SA/Kr 873/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

tego postępowaniu w połączeniu z zawiadomieniem pełnomocnika Spółki o tym fakcie, spowodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku...
) przez instrumentalne wykorzystanie tego przepisu i zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w sytuacji kiedy okoliczności sprawy wskazują, że wszczęcie postępowania karnego...

I SAB/Kr 3/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-20

, np. wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania mimo braku przesłanek; e) niezastosowanie się do wskazań organu odwoławczego w kwestii okoliczności, które należy wziąć...
w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn...

I FSK 322/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

również, że w sprawie nie było podstaw do zawieszenia postępowania z tego względu, iż śmierć Wincentego K. nastąpiła po prawomocnym zakończeniu postępowania /w dniu 28...
ze skargi Włodzimierza K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2004 r., sygn. akt...
1   Następne >   3