Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 61/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-11

A. W. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na kierownika...
wydane przez ten organ z dnia [...] r. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na A. W. - kierownika ruchu...

II SA/Gl 763/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-26

niejawnym sprawy ze skargi L. S. i M. S. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] uchylające postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia...

II SA/Gl 763/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-14

zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia robót budowlanych. W treści skargi skarżąca zaznaczyła, iż wnosi ją po otrzymaniu wyjaśnienia z Wyższego Urzędu Górniczego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.S., M.S. oraz I.P. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia...

II SA/Gl 763/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

. i M. S. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wznowienie robót...
zaskarżonego postanowienia. Odpis tego postanowienia, wraz z pouczeniem o sposobie i trybie wniesienia środka zaskarżenia został doręczony skarżącym, uczestnikom postępowania...

II SA/Gl 1112/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-02

a w i a zawiesić postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie sygnatura akt II SA/Rz 824/10. [...] zaskarżoną...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 z zm., dalej powoływana jako ppsa sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie...

II SA/Gl 198/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-11

[...] roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia., Organ orzekający podał, że (aktualny skarżący) J. I. wniósł o zawieszenie postępowania...
'[...]', jednakże postanowieniem z dnia [...] roku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w P. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę., Zdaniem...

II SA/Gl 845/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-15

, a postanowieniem z dnia 23 lipca 2012 r. odrzucono zażalenia na postanowienie z dnia 22 marca 2012 r., W toku postępowania skarżący R. D. wnosił o zawieszenie postępowania sądowego...
z uwagi na inne toczące się postępowania. Postanowieniem z dnia 28 maja 2012 r. Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania. Kolejny wniosek z dnia 15 września 2012 r...

III SA/Gl 1011/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-09

kwestii zawieszenia postępowania, mimo złożenia w tym zakresie wniosku przez uczestnika na prawach strony,, 2. naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 107 Kodeksu...
do zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia planu ruchu, o które to zawieszenie zresztą wniósł odwołujący się. Odwołujący się podniósł, że organ I instancji rozpatrzył...

III SA/Gl 1614/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-11

[...] nr [...] w przedmiocie ruchu zakładu górniczego (zawieszenia postępowania administracyjnego) postanawia: odrzucić skargę. Postanowieniem z 10 września 2007r. nr [...] Prezes Wyższego...
Urzędu Górniczego w K. utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia części...

III SA/Gl 1184/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-17

zawieszenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy postępowanie administracyjne zostało wznowione przed wszczęciem postępowania sądowego i ustawa ta nie stanowi...
ostateczną. W związku z powyższym, stanowisko strony odnośnie wszczęcia, a następnie zawieszenia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z uwagi na toczące...
1   Następne >   +2   5