Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 1668/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

z [...] lutego 2010 r. cudzoziemiec zwrócił się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o zawieszenie postępowania odwoławczego, wskazując, iż przed Sądem...
ma istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie., Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowieniem, z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] odmówił zawieszenia postępowania., Następnie...

IV SAB/Wa 433/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

w sprawie z jego wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wygaszenia pomocy socjalnej,, - decyzji orzekającej w sprawie wygaszenia pomocy...
[...] maja 2018 r., odpowiedzi na skargę z dnia [...] czerwca 2018 r., postanowienia w sprawie z mojego wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o zawieszenie postępowania...

IV SA/Wa 2111/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-21

zawieszenia postępowania postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. W piśmie z dnia 19 lipca 2013 r. A. H...
., nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie tego organu z dnia [...] kwietnia 2013 r., o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października...

V SA/Wa 2255/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

przysługuje na postanowienie wydane w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Ustawodawca wykluczył zatem możliwość wniesienia zażalenia...
zawieszenia postępowania, ponieważ pozostawałoby to w sprzeczności z wyraźnym rozróżnieniem między postanowieniem w sprawie zawieszenia postępowania a postanowieniem...

IV SA/Wa 2518/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosków D. S. o zawieszenie postępowania sądowego oraz o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Szefa Urzędu...
do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu postanawia: 1. odmówić zawieszenia postępowania sądowego, 2. wstrzymać...

II OSK 3642/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

stanowi przedmiot skargi w niniejszej sprawie. Skarżący odebrał powyższe postanowienie w dniu, 16 października 2017 r. i w tym samym dniu wniósł o zawieszenie postępowania...
., W dniu [...] grudnia 2017 r. organ wydał postanowienie, odebrane przez skarżącego w dniu [...] stycznia 2016 r., w którym odmówił zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 1363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-09

[...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy. Zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie art...
o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu...

IV SA/Wa 1419/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-09

[...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy. Zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie art...
o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu...

V SA/Wa 916/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

zawieszenia postępowania, czego skutkiem było naruszenie zasady dwuinstancyjności w zakresie sprawy w przedmiocie zawieszenia postępowania,, 2. art. 7 kpa poprzez wydanie...
zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zawieszenia postępowania, co stanowi rażące naruszenie prawa oraz zasady...

V SA/Wa 685/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej; oddala...
przez pełnomocnika, złożyła do Wojewody [...] wniosek w trybie art. 97 § 1 ust. 4 kpa o zawieszenie postępowania wydaleniowego przez organ z urzędu., W uzasadnieniu wniosku Strona...
1   Następne >   +2   +5   +10   35