Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

IV SA/Wa 930/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-02

niejawnym wniosku A.S o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania...
w [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 930/16, po rozpoznaniu...

IV SA/Wa 929/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-28

Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa...
929/16, po rozpoznaniu wniosku A. S., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił zawieszenia postępowania sądowego w niniejszej sprawie., W piśmie z dnia 9 grudnia...

IV SA/Wa 928/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

niejawnym wniosku A. S. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania...
. odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowego, 2...

II SA/Wa 1631/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-02

2005 r. wniosku o zawieszenie postępowania, ponieważ warunkiem rozpoznania przez sąd takiego wniosku w świetle art. 220 § 1 ppsa jest uprzednie uiszczenie wpisu...
A. S. o wymierzenie grzywny Szefowi Służby Cywilnej w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1735/04 w przedmiocie postępowania konkursowego postanawia: - odrzucić wniosek- Zgodnie...

II SA/Wa 1630/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-01

'. Jednocześnie wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu., Należy stwierdzić, że skarżący nie wykonał wezwania Sądu i nie uiścił wpisu, natomiast...
601/04 postanawia -odrzucić wniosek - Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...

II SA/Wa 1629/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-01

1736/04 postanawia -odrzucić wniosek - Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...
z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały., W dniu 6 września 2004 r. skarżący...

II SA/Wa 1258/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-09

do zawieszenia postępowania z urzędu, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Ponieważ jednak utrata zdolności sądowej będzie miała w tym wypadku charakter trwały, wystąpi...
Prezesa Rady Ministrów jako jego następca prawny. Nie zachodziły zatem, w ocenie Sądu, podstawy do zawieszenia postępowania z urzędu na podstawie art. 124 § 1 pkt 1...

VII SA/Wa 1933/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

przed wniesieniem skargi w terminie 14 pod rygorem zawieszenia postępowania., Pismem z dnia 17 lutego 2011 r. pełnomocnik skarżącego wskazał, że, ' głównym przedmiotem...
lub też w wydaniu jakiego rozstrzygnięcia organ pozostaje, w bezczynności i jednocześnie zobowiązano do wykazania, że został wyczerpany tryb postępowania administracyjnego...

I OZ 1143/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł A. S., podnosząc, iż jest on zwolniony od kosztów postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
: zażalenie nie ma usprawiedliwionej podstawy., Strona wnosząca skargę na decyzję Szefa Służby Cywilnej w sprawie postępowania konkursowego nie podlega zwolnieniu od kosztów...

VII SA/Wa 1933/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-10

przed wniesieniem skargi w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania., Pismem 17 lutego 2011 r. pełnomocnik skarżącego wskazał, że 'głównym przedmiotem zaskarżenia...
o możliwości wniesienia skargi na wynik postępowania konkursowego, terminie do jej wniesienia oraz wniosku o przywróceniu terminu. Zatem, w ocenie skarżącego nie doszło...
1   Następne >   2