Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 692/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2...
. pełnomocnik strony - radca prawny - R. K. złożył pismo procesowe w którym, powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 kpa, zawarł wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie...

II SA/Wa 980/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby oddala skargę Postanowieniem z [...] lutego 2010 r. Szef...
Służby Celnej utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [...] z [...] grudnia 2009 r. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia...

II SA/Wa 1149/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-12

[...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania organu I instancji w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego...
. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby, uchylił zaskarżone...

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej - oddala skargę - Szef Służby...
. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.), utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] maja 2012 r., nr: [...] odmawiające zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 1602/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-20

[...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę Szef Służby Celnej...
(Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.), utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia, [...] kwietnia 2010 r. nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania...

I OSK 1136/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

sierpnia 2012 r. nr [..] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22...
. nr [..]w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Szef Służby...

II SA/Wa 1248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej - oddala skargę - Szef Służby Celnej...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Celnego S. B., W uzasadnieniu powyższego postanowienia Szef Służby Celnej podniósł...

II SA/Wa 724/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby oddala skargę. Zawiadomieniem z dnia [...] grudnia 2011 r...
postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwrócił się do Dyrektora Izby Celnej w B. o zawieszenie wszczętego z urzędu postępowania...

II SA/Wa 1147/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

Celnej z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby - uchyla zaskarżone postanowienie...
[...] grudnia 2009 r. nr [...], działając na podstawie art. 123 § 1 w zw. z art. 101 § 1 i 3 k.p.a., odmówił zawieszenia wszczętego z urzędu postępowania w sprawie...

II SA/Wa 1174/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

jest również fakt, że nie ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia, gdyż prowadzone przeciwko funkcjonariuszowi postępowanie karne nie zostało zakończone do dnia...
o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w sytuacji, gdy nie zostało zakończone postępowanie w przedmiocie zawieszenia go w obowiązkach;, art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. przez wydanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   31