Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 1402/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego...
opodatkowania, pismem z 22 stycznia 2021 r. spółka wniosła o zawieszenie na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej prowadzonego przez Szefa KAS postępowania...

I SA/Sz 263/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-12

czynności?'., W piśmie procesowym z dnia 9 maja 2017 r., Skarżąca przychyliła się do wniosku organu i również wniosła o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu...
może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Jak stanowi art. 131 p.p.s.a., postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania może zapaść na posiedzeniu...

II SA/Wa 162/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

[...] listopada 2018 r. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z [...] października 2018 r.; 2. zasądza...
r., sygn. akt II SAB/Bd 2/18., Szef Administracji Krajowej w dniu [...] października 2018 roku wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie, stwierdzając...

I OSK 2516/19 - Wyrok NSA z 2019-11-29

Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania, uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia 23 października 2018 r. (pkt 1); zasądził...

II FSK 2558/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...
pkt 4 p.p.s.a. przesłanki zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, to Sąd ten zobligowany jest, wobec jednoznacznej treści przywołanego przepisu, zawiesić...

II FSK 427/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia...
i Finansów z 18.11.2016 r. w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne. W skardze kasacyjnej od tego wyroku skarżący zawarł wniosek o zawieszenie postępowania...

II FSK 428/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia...
i Finansów z 18.11.2016 r. w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne. W skardze kasacyjnej od tego wyroku skarżący zawarł wniosek o zawieszenie postępowania...

II FZ 203/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

odrzucenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą w Warszawie...
') o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia 05 lutego 2016 r...

I GZ 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

o zawieszeniu postępowania. W tym czasie żadna ze stron nie zgłosiła wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania., Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca...
pkt 5 p.p.s.a., a nie na zgody wniosek stron (art. 126 p.p.s.a.). Zawieszenie postępowania spowodowane było koniecznością skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania...

I GZ 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

o zawieszeniu postępowania. W tym czasie żadna ze stron nie zgłosiła wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania., Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca...
pkt 5 p.p.s.a., a nie na zgody wniosek stron (art. 126 p.p.s.a.). Zawieszenie postępowania spowodowane było koniecznością skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania...
1   Następne >   +2   +5   +10   23