Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OZ 990/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

. akt II SA/Wa 1189/18 o zawieszeniu postępowania w sprawie ze skargi J. M. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] kwietnia 2018...
podstawy fakultatywnego zawieszenia postępowania, o którym w wymienionych przypadkach decydować powinny względy celowości, sprawiedliwości oraz ekonomiki procesowej. Istotna...

II SA/Wa 250/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-01

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o powyższy przepis...
382/08). Analizując celowość zawieszenia postępowania, sąd winien wziąć pod uwagę wystąpienie w przyszłości przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego...

I OSK 551/10 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku...
. Z. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny...

I OSK 1202/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Mając powyższe na uwadze...
: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1202/09, powołując się na art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...

I OSK 1222/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Mając powyższe...
: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1222/09, powołując się na art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...

I OSK 1201/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Mając powyższe...
: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1201/09, powołując się na art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...

I OSK 1200/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Mając powyższe na uwadze...
: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1200/09, powołując się na art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...

I OSK 1596/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

w związku z art. 2 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Mając...
postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 1596/09, powołując się na art. 125 § 1 pkt 1...

I OSK 1514/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Ogólnoadministracyjnej wniosku Z. N. o zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r. skargę kasacyjną złożył Z. N., w której zawarł wniosek o zawieszenie postępowania przed Naczelnym...

I OSK 1596/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

z dnia [...] stycznia 2009 r. [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie...
P.p.s.a. ) 'Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   5