Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

VIII SA/Wa 823/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa i nakazuje wypłacić...
załatwienia sprawy do [...] sierpnia 2011 r. oraz odmowa zawieszenia postępowania., 1.2. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał, że pismem, z dnia...

IV SA/Po 201/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-09-27

Uniwersytetu/Politechniki/Akademii z [...] grudnia 2018r. nr [...]., Na rozprawie w dniu 25 września 2019 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania...
oświadczył, iż popiera wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SA/Ol 656/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

Rektora z dnia [...] nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonego...
się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. Ponadto wystąpił z żądaniem zawieszenia tego postępowania do czasu zakończenia wcześniej wszczętych postępowań...

II SA/Po 596/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-09

. na postanowienie Rektora [...] z dnia [...] maja 2015r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę Decyzją z dnia [...] grudnia...
akademicki [...]. W odwołaniu od wskazanej decyzji Skarżąca zwróciła się także o zawieszenie postępowania administracyjnego, z uwagi na wniosek o wyłączenie Prorektora...

II SA/Ol 661/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-01

. na postanowienie Rektora Uniwersytetu z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów kierunku mechatronika 1...
się przed WSA w Olsztynie. Nadto wystąpiła z żądaniem zawieszenia tego postępowania do czasu zakończenia wcześniej wszczętych postępowań, które nadal są w toku, gdyż nie zostały...

II SA/Ol 658/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-13

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku - zawieszenia postępowania I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; II. zasądza...
16 marca 2009 r. (data wpływu pisma do dziekanatu) P.B. zwrócił się do Dziekana Wydziału Nauk Technicznych z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Stwierdził, że decyzją...

I SA/Wa 602/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

., W dniu 2 września 2009 r. skarżąca złożyła pismo procesowe, w którym wniosła o zawieszenie postępowania ze względu na [...]. Ustosunkowując się do wskazanego pisma...
pełnomocnik organu radca prawny Z. S. w piśmie z dnia 8 września 2009 r. oświadczyła, że przyłącza się do stanowiska skarżącej o zawieszenie przedmiotowego postępowania sądowego...

I OSK 1343/12 - Wyrok NSA z 2012-09-18

z dnia 30 czerwca 2011 r. nr RZ-012/655/029/4/27/10 w przedmiocie zawieszenie postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
odmawiające zawieszenia postępowania wznowieniowego o nadanie tytułu zawodowego inżyniera i wydanie dyplomu., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia...

II SA/Ol 1086/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku ogrodnictwo - zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
na okoliczność, iż pierwsza decyzja, wydana w dniu '[...]', nie jest decyzją ostateczną zachodzi potrzeba zawieszenia postępowania w sprawie wszczętej z urzędu w dniu...

I OZ 1156/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu. A.Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
we Wrocławiu, w rozpoznawanej sprawie zawieszenie postępowania sądowego jest uzasadnione tym, że ten Sąd, w innej sprawie (sygn. akt IV SA/Wr 414/16), wydał nieprawomocny...
1   Następne >   +2   +5   +10   36