Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Go 219/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-20

w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 maja 201 Or. pełnomocnik strony skarżącej oraz pełnomocnik organu wnieśli o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu podjęcia ww...
. uchwały przez skład 7 sędziów NSA(sygn. akt l OPS2/10)., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...

III OSK 6509/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-03

wniosku Rady Powiatu Ł, o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Powiatu Ł, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30...
. nr [...] w przedmiocie odwołania Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Ł. wniosła o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy ze skargi skarżącej na uchwałę Rady...

II OSK 304/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej zwanej p.p.s.a.) o zawieszenie postępowania...
na jego prawidłowość. W związku z czym, nie jest zasadne zawieszenie postępowania kasacyjnego w przedmiotowej sprawie., W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny...

I SAB/Po 5/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-15

skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu., Przesłanka zawieszenia postępowania sądowego wskazana...
w okolicznościach badanej sprawy ziściła się przesłanka do zawieszenia postępowania. Nie budzi bowiem żadnej wątpliwości fakt, iż brak podania przez stronę skarżącą aktualnego adresu...

II SA/Gl 1068/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

., Aby dopuszczalne było zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., związek pomiędzy sprawą będącą przedmiotem rozpoznania w danym postępowaniu a kwestią...
a w i a : zawiesić postępowanie sądowe. Gmina Rajcza wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 sierpnia 2017...

II SA/Go 359/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-16

. Przyczyny zawieszenia postępowania wskazane w przytoczonym przepisie mają charakter prejudycjalny ze względu na znaczenie innego toczącego się postępowania dla wyniku...
zaszły podstawy do zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie II SA / Go 360/08. ...

II SA/Wa 1358/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...
postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 1357/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania...
postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Wa 1359/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

- zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego...

II SA/Wa 1356/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...
postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   12