Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II GSK 328/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Prowadzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko asesorowi notarialnemu może stanowić podstawę do zawieszenia postępowania w sprawie powołania notariusza i wyznaczenia...
Notarialnej z dnia 4 listopada 2004 r. utrzymującą w mocy uchwałę Rady Izby Notarialnej w W. z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego...

VI SA/Wa 224/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-24

czerwca 2005r. sprawy ze skargi R. J. na Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] listopada 2004r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania opinii...
zaskarżoną uchwałę w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania opinii odnośnie wniosku asesora notarialnego R. J. o powołanie na notariusza i wyznaczenie...

I OSK 1995/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

do zawieszenia postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na uchwały Rady Izby Notarialnej w Warszawie ź dnia...
lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej., Ocena zasadności zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego pozostawiona została uznaniu sądu orzekającego...

VI SA/Wa 803/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;, 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;, 4) odmowa...
:, Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej...

VI SA/Wa 243/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-10

. skarżący podtrzymał skargę i wniósł o zawieszenie postępowania w zw. z wejściem w życie 30 czerwca 2005r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004r. sygn...
, negatywnym wyniku z części pisemnej konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych i niezakwalifikowaniu się do dalszej części postępowania konkursowego. Rada Izby...

I OSK 2068/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

terminu został zatrzymany, w szczególności wskutek bezzasadnego zawieszenia postępowania lub jego niepodjęcia. Jeżeli jednak wskutek przekroczenia terminu załatwienia...
, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie w pozostałym...

VI SA/Wa 208/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

intelektualnej i profesjonalnej, lecz wyłącznie etyczno - moralnej. Ocenie winno podlegać postępowanie i zachowanie danej osoby zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej...
w dłuższym okresie czasu., W toku postępowania wyjaśniającego Krajowa Rada Notarialna ustaliła, że wnioskodawca nie wypełniał swoich podstawowych obowiązków jako członek...

II GSK 2604/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

[...] września 2013 r., stwierdził, że uchylone uchwały nie podlegają wykonaniu oraz zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania., Ze stanu faktycznego sprawy...
, zaś do ustawy tej nie wprowadzono możliwości zawieszenia wykonywania tego zawodu na wniosek samego tłumacza, co oznacza, że wnioskodawcy grozi utrata kwalifikacji...

VI SA/Wa 409/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

od Krajowej Rady Notarialnej na rzecz skarżącego S. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną uchwałą z [...] listopada 2013 r. Krajowa Rada...
z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego możliwości zawieszenia wykonywania tego zawodu na wniosek samego tłumacza, a jednocześnie zgodnie z tą ustawą...