Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 944/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-23

zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza postanawia zawiesić postępowanie sądowe Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
niniejszego postępowania jest skarga [...] na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania...

VII SA/Wa 1807/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Rady Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Zgodnie...
p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego...

V SA/Wa 1786/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

nie jest bowiem możliwe 'wstrzymanie', które by polegało np. hipotetycznie na pozytywnym rozpatrzeniu tych zarzutów. Sąd nie ma też możliwości zawieszenia postępowania...
zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały; Skarżąca J. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II OSK 2625/14 - Wyrok NSA z 2016-07-06

. 12 ust. 4 u.z.l.d., a tym samym skutkowała podjęciem uchwały nr [...] w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza do czasu zakończenia postępowania...
2013 r., przyczyny zawieszenia nie ustały, bowiem nie zostało zakończone postępowanie w sprawie orzeczenia o zdolności bądź niezdolności skarżącego do wykonywania zawodu...

II OSK 273/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

postępowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawiśnięciu sprawy w sądzie lekarskim, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo postępowaniu...
się postępowanie w sprawie uchylenia uchwały nr [...] z dnia [...] października 2003 r. w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, co uniemożliwiło kontrolę...

II SAB/Rz 82/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-13

w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych...
lekarza dentysty., Skarżący zarzucił organowi administracji publicznej naruszenie art. 35 § 1-3 w zw. z art. 36 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania...

VIII SA/Wa 782/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-09

braku formalnego wniosku poprzez złożenie w terminie 7 dni wymaganego oświadczenia albo do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania pod rygorem podjęcia przez organ...
zaskarżoną uchwałę; 2) zasądza od Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz skarżącej K. B.kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

VII SA/Wa 1442/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

decyzja o uchyleniu zawieszenia prawa wykonywania zawodu musi być podejmowana niejako w wyniku kontynuacji postępowania zakończonego uchwałą o zawieszeniu...
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu I. uchyla zaskarżoną...

I SA/Wa 141/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-04

zaskarżonej uchwały doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego dotyczących postępowania w sprawach orzekania o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza i naruszenie...
. 14 i art. 52a, w tym dotyczących zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji...

VII SA/Wa 1653/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

dentysty R. K. stanowi przesłankę wznowienia postępowania w sprawie zawieszenia R. K. prawa wykonywania zawodu lekarza na czas trwania niezdolności do wykonywania zawodu...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.) zwanej dalej kpa zawiesiła R.K. prawo wykonywania zawodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13