Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GSK 1609/18 - Wyrok NSA z 2022-02-10

nr [...] z dnia [...] maja 2016 r. podjęła zawieszone postępowanie. Na oba postanowienia, tj. o zawieszeniu postępowania i o jego podjęciu strona złożyła zażalenia...
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiesiła postępowanie., Postanowieniem nr [...]z dnia [...] maja 2011 r. Rada Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa...

II GSK 212/14 - Wyrok NSA z 2015-03-10

osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Zaskarżonym wyrokiem z dnia [...] września 2013 r. o sygn. VI SA/Wa 1400/13 Wojewódzki Sąd...
przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na karę dyscyplinarną skreślenia z listy członków Izby. Karę tę orzeczono w trakcie kary zawieszenia...

II GSK 729/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie: tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako: 'p.p.s.a.') w sprawie ze skargi M. P. (dalej jako: 'skarżący...
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (5)., Sąd pierwszej instancji orzekał...

II GSK 1069/22 - Wyrok NSA z 2022-10-13

1, § 1a oraz art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 329; dalej zwanej 'ppsa...
kwalifikacji zawodowych, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek zawierający informacje dotyczące: 1. imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca...

II GSK 809/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

postępowania oraz stwierdzenie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., powołanej dalej jako: ppsa). Po stwierdzeniu, że Skarżącemu...

II GSK 750/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz skarżącego M.P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył...
w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji oraz zasądzenie od M. P. na rzecz Skarżącej kosztów postępowania kasacyjnego...

II GSK 3854/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

od Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz skarżącej A. L. kwotę 200 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd...
prawną rozstrzygnięcia wskazała art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej...

II GSK 2638/21 - Wyrok NSA z 2022-04-28

Izby Inżynierów Budownictwa 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 16...
ubiegał się uprzednio co najmniej raz - tj. jak ustalono w niniejszym postępowaniu w 2017 r., zatem Oświadczenie z 2019 r. nie było pierwszym przeniesieniem w celu świadczenia...

II GSK 232/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

w W.; 2. zasądza od Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz D. K. kwotę 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
przesłankę do wznowienia postępowania co uzasadniało uchylenie zaskarżonej decyzji. Sąd I instancji wskazał, że organ powinien ustosunkować się do treści pism Hamburskiej Izby...